Археологически разкопки в м. "Езерото"

Георги Ганецовски


                          АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ПРАИСТОРИЧЕСКО СЕЛИЩЕ В       
                                                       м. "ЕЗЕРОТО "КРАЙ БОРОВАН ПРЕЗ 2008 г.


                 Местността Езерото е разположена на около 3 км северно от Борован. На високия десен бряг на Братковския язовир през пролетта на 2008 г регистрирахме останки от праисторическо селище. Обектът е в добро състояние и се намира върху висока плоска тераса, оградена от север и юг от деретата на два извора. Според видимите културни останки по повърхността на терена можем да определим площта на селището – около 12000 кв.в. Земята не се обработва. В два участъка се забелязват иманярски изкопи в които се намират фрагменти от праисторическиа керамика. Проучванията стартираха в два участъка в непосредствена близост до иманярските изкопи.
               Целите на разкопките през 2008 г са:
                1. Да се потърсят структури (жилища) и да започне тяхното проучване;
                2. Да се добие яснота за датировката и хронологията на обекта; 
                3. Да се съберат данни относно перспективите за провеждане на системни археологически проучвания и развитие на културно-историческия и археологически туризъм;  
                4. Да бъдат събрани културни ценности в контекст за попълване на местната музейна сбирка. 
                 Археологическите проучвания се проведоха пред периода 23 септември – 14 октомври 2008 г. В експедицията участваха Георги Ганецовски от РИМ-Враца с екип и седем работника от Борован. Разкопани бяха два сондажа с обща проучена площ 35 кв.м. Върху терена е разпъната план-квадратна мрежа за определяне на триизмерни координати на всяка открита структура или находка и започна разкопаването на два сондажа.
                В сондаж 1 (с размери 5/5 м) са открити архитектурни останки и многоброен инвентар от опожарено и разрушено жилище от периода на ранната каменно-медна епоха (началото на V хил.пр.Хр). Културният пласт лежи на дълбочина от 0,4 до 0,9 м от повърхността на терена. Разчистени са компактни струпвания на опалени мазилки,  останали от стените и съоръженията в сградата, както и част от пещ. Около тях се намират керамични фрагменти от натрошени на място дебелостенни съдове-хранилища и тънкостенни съдове покрити с разнообразна врязана украса, канелюри или нокътно импресо. Разкрити са няколко дупки от колове, съставящи част от носещите елементи на жилището. Данните показват, че сградата е имала дървено-землена конструкция с набити в земята колове и глинобитни стени. Вероятно покривът е бил двускатен. Експериментално е доказано, че подобна кирпичена постройка има няколко десетилетна устойчивост и осигурява много добра топлоизолация както през зимата, така и през лятото. Малката разкопана площ за сега не позволява да изясним плана и ориентацията на жилището. Освен голямото количество керамика са открити многобройни находки, повечето от които имат висока културно-историческа стойност. Това са част от антропоморфна (човешка) фигурка; каменна мелница; богато украсена с врязани орнаменти; фрагменти от дъна на съдове с пиктограмни знаци – най-ранната писменост, синхронни със знаците върху плочката от Градешница; сферичен глинен съд; глинен модел на пещ; костени ашици за игра; каменни и кремъчни инструменти сред които особено впечатление правят кремъчните стъргалки и пластини от сърп.
                   В сондаж 2 (с размери5/2 м) се попадна на два културни пласта, отнасящи се съответно към два хронологически периода. Това са остатъци от жилище с пещ и култова яма с жертвоприношение на говедо от периода на ранната каменно-медна епоха (началото на V хил.пр.Хр) и силно разушен пласт от Преходния период между каменно-медната и бронзовата епохи (първата половина на IV хил.пр.Хр). Любопитно е, че много рядко в един обект се откриват пластове от тези два периода отдалечени във времето един от друг с около 1000 години.                
                    Преходният период между каменно-медната и бронзовата епохи е с особено значение за археологическите изследвания поради обстоятелството, че тогава загива една праисторическа цивилизация, просъществувала повече от две хилядолетия, сменят се културите и настъпват съществени промени в развитието на човешките общества. Поради това, че селищата от тази епоха са съществували сравнително кратко време, те се локализират много трудно. В “Езерото” край Борован имаме редкия шанс да добием нова и уникална информация за този “тъмен” период от развитието на европейската цивилизация. Откритите артефакти от тази епоха ще помогнат за събиране на нови сведения относно етногенезиса на тракийската общтност.
                    Разкритата пещ е в много добро състояние и след качествено консервиране,  може да бъде първата атракция в обекта при предстоящите изследвания. В двата културни пласта от сондаж 1 бяха намерени ретуширани кремъчни пластини за сърп; каменни и рогови инструменти; зооморфни фигурки и фрагмент от култова масичка украсена с графитни орнаменти.
                     В заключение можем да кажем, че сме открили селище от началото на каменно-медната епоха, съществувало край днешен Борован преди близо седем хиляди години. Това е време на кулминация в развитието на праисторическата земеделска цивилизация, когато селищата се уголемяват и забогатяват - обработват се големи земеделски пространства, строят се двуетажни сгради, развива активна търговия с близки и далечни области, населението се увеличава, а занаятчийското производство се усъвършенства и специализира. Селището е хронологически синхронно с обекта в местността Лапчовец, както и с Варненския халколитен некропол, където е открито най-ранното злато в света.
                     Нашите очаквания са при продължаване на проучванията в местността Езерото през следващите години да бъдат открити още много атрактивни находки. Обектът има много добър потенциал за развиване на културен и археологически турзъм. От особено значение е близостта му до шосето Враца-Оряхово и доброто състояние на земния път, свързващ до обекта.31 октомври 2008 г.