ДДЛРГ "ЦВ. СЪЛКОВСКИ" с. Борован

 

ДДЛРГ “ЦВЕТКО СЪЛКОВСКИ” – с.БОРОВАН

3240;с.Борован;обл.Враца; ул.”Ангел Йошков”-21а; тел-09147/22-32;23-32 

                 ИСТОРИЯ  НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО  ВЪЗПИТАНИЕ  В   с.  БОРОВАН   -  ДДЛРГ/Дом за деца лишени от родителска грижа/”ЦВ.СЪЛКОВСКИ” 

             Едно от големите български села на врачанска област , чийто произход се крие

       в далечната древност – това е Борован.Село известно не само в страната , но и във

       целия цивилизован свят като средище на възлов кръстопътен център , отбелязано във

       военните топографски карти.Смята се ,че то датира от втория век преди новата ера.

       С името си Борован е известно видно от турските документи през 14-15 век от н.е.

             Днес Борован е голямо съвременно селище , което е център на Община със същото

       име включваща селата Малорад, Нивянин, Добролево, Сираково.

             Преди девети септември 1944г. предучилищното възпитание се е осъществявало

       в забавачници .След девети септември 1944г. към ТКЗС се изгражда детска градина в

       сградата на ЖПГарата.

             По късно към  училищата се откриват летни детски градини ,които през 1957г.полу-

       чават сградата зад  Общината .

             По време на кметуването на Димитър Каменов Дунчовски се разгръща голяма

        строителна програма .За построяването на сградата  и откриването на детския дом  се

        застъпва главния финансист на Министерството на просветата – Иван Рашев  Андреев-

        ски роден в Борован.

            Така на първи септември 1967г.в сградата на училище “Кирил и Методий”е открит

        Детският дом .Учителски колектив – млад, енергичен започва работа с децата в следния

        състав :

             Директор : Мария Цонева Симеоновска

             Учители: Гена Петрова Симеоновска

                              Надежда Данева Ганева

                              Надежда Кирилова Бацарска

                              Павлина Тодорова

                               Райна Поповска

                               Иванка Филипова

            Учебната 1971година Детският дом посреща в новопостроена слънчева сграда ,която

       приютява под своя покрив 102деца.

            Детският дом ще носи името на изгорения жив в бензиновите складове на Плевен –

       ските казарми син на село Борован – Цветко Сълков Сълковски.

             Учителите работят по Програма за възпитателната работа в детската градина .

      Програмата е разработена от научни работници и специалисти от НИИО  “Т.Самоду-

     мов”  и МНП с участието на СУ, ЦИУУ, ИДУ – гр.София.

             1973г. в Детският дом има нов педагогически  колектив и директор : Райна Пеева

     Поповска, която в момента е пенсионерка .Ето какво казва тя:

               “Работата с децата бих сравнила с основите на една къща.Ако къщата има здрави

      основи , тя ще се изгради до край.

                Никога няма да забравя с колко вълнение и трепет започнах работа при тези деца

      с нерадостни съдби .За тях детският дом – голямата къща е един вълшебен дворец на

      чудесата ,където децата намират своите приятели и техните желания стават истински. 

       Гордея се ,че съм избрала тази професия и че всеки ден съм с тези мили и усмихнати

    деца”.

        От 1984г.учителите вече работят по нова “Програма  за възпитателната работа в дет-

     ската градина “под редакцията на професор д-р Елка Петрова. За първи път към програма-

    та има книги за учителя – първа и втора част.Книгите са за три възрастови групи.

         Новата учебна 1986/87г. остава забележителна в историята на Детския дом.

        На 05.11.86г. най-тържествено бе отпразнуван патронния празник на дома.

          Към настоящият момент  2008г. Домът е специализирана институция за предоставяне на социални услуги- Дом за деца, лишени от родителска грижа “ Цветко Сълковски”, в която се отглеждат  и възпитават 40деца на възраст от 3г. до 7години. Капацитетът на Дома е 60 деца. За периода май – юли на сградата на Дома бе извършен  ремонт- саниране на сградата, преобразуване на вътрешното пространство с цел  доближаване до семейната среда.

            За отглеждането и възпитанието на децата се грижи квалифициран персонал. Децата се социализират в общността. През учебната  2007/2008г. 25 деца се обучаваха в ЦДГ село Борован.

            От 15.09.2008 г.  Община  Борован разкрива нова социална услуга  -  „Център за настаняване от семеен тип”, в който ще се отглеждат и възпитават  деца на възраст от  7 до 18 год. Децата ще се обучават в  „ОУ Отец Паисий” с. Борован.