Контакти

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БОРОВАН

Адрес: с. Борован Област Враца, ул.”Иван Вазов“ № 1, п.к. 3240,e-mail:

тел. 09 147/ 94-40, fax: 09 147/ 92-00 – Валя Лиловска – технически секретар

ob_borovan@abv.bg, www.borovan.bg

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

инж. Десислава Димитрова Тодорова

тел.09 147/ 93-30 ;

ЗАМЕСТНИК КМЕТ 

г-жа Илияна Донкова Дончовска - Бърдарска

тел. 09 147 / 93-18; моб. 0893 666 373; e-mail: il.donkova@abv.bg

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

 

 

КМЕТСТВА В ОБЩИНА БОРОВАН

Кметство с. Малорад

г-н  Цено Цоловски – Кмет на кметство

тел. 0896 709 652

Кметство с.Добролево

г-н  Илиян  Буковски – Кмет на Кметство

тел. 0896 709 648

Кметство с. Нивянин

Николай Христов -Кмет на Кметство  

тел. 09147/92 78 

Кметство с. Сираково

г-н  Гриша  Георгиев – Кмет на Кметство

тел. 0896 709 631

ДИРЕКЦИЯ БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

г-н Фейсал Кариманов - Директор Дирекция"БФСДАИО"

тел. 09 147/93 - 81

e-mail: finansi_ob@abv.bg

г-жа  Марияна Вельовска – гл.експерт “Финанси“

тел. 09 147/93 - 81

e-mail: finansi_ob@abv.bg

г-жа  Димитринка Кузманова – ст.експерт “ Счетоводител„

тел. 09 147/94 - 39

e-mail: finansi_ob@abv.bg

г-жа  Веса Стойчовски – гл.специалист  „Счетоводство и кадри“

тел. 09 147/94 - 39

e-mail: finansi_ob@abv.bg

г-жа  Мариета Лиловски – гл.специалист  „Касиер и РЗ“

тел.09 147/94 - 39

e-mail: finansi_ob@abv.bg

инж. Владимир Буковски – гл. експерт “Управление на собствеността“

тел.09 147/ 93 - 84

................................ст. експерт   ОМП

г-жа Инна Палибачийска - ст.експерт  ГРАО

г-жа  Цветелина Масларска –гл. специалист ГРАО и Архив

тел. 09 147 /94 – 60

г-жа Петя Христова  – гл. специалист  „Деловодство“

тел: 09 147 /94 – 60

г-жа Веселина Геормезовска - юристконсулт към Дирекция " БФСДАИО  и гл.счетоводител "

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ“

инж. Калинка Петкова - Директор Дирекция  - УТОСЕУЗ

тел. 09 147/ 93 - 84, tsu_borovan@abv.bg

арх. Николай Нанков   - Главен архитект на Община Борован

тел.: 09 147/ 93 - 84

инж. Ваньо Ковачев – Ст. специалист „Незаконно строителство“ 

тел. 09 147/ 93 - 84

г-жа Галя Златковска – гл. специалист – УТСТ

тел. 09 147/ 93 - 84

г-жа Йоланта Нечовска - гл.специалист - "Блогустройство и оссв"

тел. 09 147/ 93 - 84 

г-жа Цветелина  Валентинова – гл.специалист „Хуманитарни дейности“

тел.09147/ 94 - 73

г-жа Цецка Петрова – гл. експерт „Земеделие, гори и екология“

тел.09 147/ 93 - 84

г-жа Галинка Хлебарска – ст. експерт “Общински приходи и разрешителни за строежи“ 

тел.: 09 147/ 93 – 29

г-жа Марчела Вельовска – гл.специалист  „Местни данъци и такси и принудителни събирания“

 

ДИРЕКЦИЯ „ ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, ПРОЕКТИ И  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

............................................Директор дирекция  ИППИОП  

г-жа Ани Искренова – гл. експерт „Европейски проекти и национални програми“

тел. 09147/ 92 - 03, e-mail: a_iskrenova@abv.bg

г-жа Десислава Марковска – гл. специалист“ Обществени поръчки“

тел. 09147/ 92 - 03, e-mail: desii1@abv.bg 

г-жа Веселина Георомезовска - гл.специалист "Проекти и обществени поръчки"

тел. 09147/ 92 - 03

г-жа Наталия  Генчовска – гл. специалист“ Национални програми и трудова заетост“

тел.09147/ 94 - 60

г-жа Росица Николова – гл. специалист “Счетоводител европейски проекти и програми“  

тел. 09147/ 94 - 39

г-жа Вергиния Миткова – гл.специалист “Спорт, туризъм, етнически и демографски въпроси“ 

тел. 09147/ 94 - 73

г-жа Мария Букерешка – тех. сътрудник " Общински съвет и призовкар"

тел. 09147/ 94 - 04

г-жа Малинка Марковска – гл.специалист  куриер и призовкар

тел. 09147/ 92 - 10

Дежурен по съвет

тел. 09 147 / 92 - 10

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров” – Борован

г-жа Десислава Василева – директор

тел. 0884 189 739

Основно училище "Отец Паисий " - с. Борован

г-жа Нели Найчова - директор

тел. 0894 631 239

Основно училище Св. св. "Кирил и Методий " - с.Малорад

г-жа Мая Донкова - директор

тел. 0894 631 240

Основно училище Св. св. "Кирил и Методий" - с.Добролево

г-жа Донка Бичовска  - директор

тел. 0894 631 245

ДГ “Тошка Петрова“ с.Борован с филиал „Митко Палузов“ с.Нивянин

г-жа Силвия Ангелова - директор

тел. 0894 631 242,

ДГ"Юрий Гагарин"с.Малорад, с филиал Иван Нивянин с.Добролево   

г-жа Полина Гарванска - директор

тел. 0894 631 244

ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВАН

Народно Читалище "Цани Иванов " с.Борован

г-н Димитър Митев  - тел. 09 147/ 93 - 57

Народно Читалище,,Просвета 1919 ’’с. Малорад

г-жа Димитрина Найденова – тел. 0885 871 801

Народно Читалище „Пробуда“-с. Добролево

г-н Ивка Недялкова  – тел. 0878 784 963

Народно Читалище,,Васил Левски’’с.Нивянин   

 19147 /22 -58

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 1 И 2 – с. Борован

г-н Лъчезар  Бичовски – директор

тел.0893 516 085

Център за подкрепа на личностното развитие „Маша Белмустакова“ – с.Борован

г-жа  Мая Йорданова – директор

тел.0885 888 175

Домашен социален патронаж

тел. 0894 631 246

Поликлиника с. Борован

Общо практикуващи лекари

Д-р Дилков,  Д-р Железарска

Стоматолози

г-жа Сирма Дойчинва

г-жа Десислава  Ценова