През месец октомври , Община Борован  подписа договор  и  започна  работа по образователен  проект с наименование -„Заедно можем повече -  за качествено обучение в детските градини в община Борован“.  Проектът се  финансира  от  Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, по Конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет 2 „Развитие на дейности, гарантиращи равен достъп до качествено  образование за деца и ученици от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства. Основните цели заложени в  проекта са:

  • Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата от етнически произход в детските градини на територията на Община Борован.
  • Подпомогне обхващането и задържането на 40 деца от етнически произход на възраст 3-6/7 години в детските градини в общината и подобряването на образователните им резултати, чрез провеждане на мерки за по-пълно обхващане, връщане и превенция на отпадналите, и подобряване на образователните резултати на децата.
  • Подобряване  познанията на български книжовен език на 40 деца в детските градини в общината чрез дейности за овладяване на езика.
  • Повишаване на  знанията и уменията за различните етнокултури и допринесе за сформирането на толерантност на 60 деца от детските градини в общината чрез осъществяване на 3 броя извънурочни и извън детските градини дейности със съдържателни елементи на интеркултурно образование.
  • Обогатяване  уменията за работа в мултикултурна среда на 18 педагогическите специалисти в двете детски градини в общината, чрез осигуряване на допълнителна квалификация за работа в мултикултурна образователна среда.

Партньори по проекта са детските градини на територията на община: Детска градина „Юрий Гагарин“ с. Малорад с филиал „Иван Нивянин“ с. Добролево, общ. Борован и

Детска градина„Тошка Петрова“ с. Борован с филиал „Митко Палаузов“ с. Нивянин, общ. Борован.

Дейностите, които ще се реализират по проекта са:

1.Организация и управление

2.Информиране и публичност

3.Обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна образователна среда

4.Осигуряване на образователни медиатори за подпомагане обхвата и задържането на децата в детските градини

5.Работа с деца през лятната ваканция

6.Сформиране групи за допълнителни занимания по БЕЛ с деца, чиито майчин език не е български

Срокът  на проектът е от октомври 2017 до октомври 2019 година. Обща стойност на проектното предложение е  32 583.60 лева.