Във връзка със значимия обществен интерес по повод изнесени в медиите данни за упражнено насилие над деца от Центъра за настаняване от семеен тип в с. Борован от страна на служители в същия изразявам следната официална позиция:
Проблемът, който се отразява в медиите от началото на седмицата е изключително сериозен, а интерпретациите по него са много и различни. Усеща се желание да се произведе поредната сензация, да се посочи един виновник, да се раздаде правосъдие в ефир и проблемът да се реши в този миг. В кратките телевизионни включвания се правят внушения, че институциите си прехвърлят топката и това ще е поредният случай, в който ще се вдигне шум, а после нещата ще продължат по стария начин. 
Изразявам настоящата позиция, за да кажа, че това няма да стане. Този случай, ще бъде разкрит във всичките му детайли и всеки ще понесе отговорността си, съобразно дела, който има в генерирането на проблема. 
Искам да се чуе ясно, че няма как проблеми трупани с години да се решат в 10 минутно интервю.
Искам също да заявя, че всички институции, ангажирани с грижата за децата не са спирали работа от момента, в който излъчените записи ни станаха достояние. Работим в сътрудничество и всеки изпълнява правомощията, дадени му от закона. Всички ние не работим, за да запълваме ефирно време, а сме длъжни да спазим процедури, гарантиращи справедливо и трайно решение на проблема.
Още в деня, в който ми беше показан запис от репортер на „Господари на ефира“  назначих комисия от служители на Община Борован, която да извърши проверка по изнесеното пред мен на 08.02.2018 г. за насилие, упражнено в ЦНСТ, с. Борован от персонал на центъра спрямо настанени там деца. Тази моя заповед изпратих на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Бяла Слатина за осигуряване на социален работник, тъй като нямаме право да провеждаме каквато и да е процедура с участие на дете без такъв работник. Изпратих я и в Районното управление на МВР Бяла Слатина за осигуряване на полицейски служител, тъй като кадрите съдържаха достатъчно данни за насилие и прецених, че полицията следва да е информирана, че започна такава проверка. По телефона се свързах с Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, гр. Враца и съвместно с нея организирахме незабавно работата на служителите си и лично посетихме центъра с цел изясняване дали има такъв случай в него, кои са служителите, замесени в него, кои са пострадалите деца и кога са се случили инцидентите.
Назначената от мен комисията извърши проверката на 08. и 09 февруари, като за констатациите си ми представи доклад на 12.02.2018 г. В него има достатъчно данни, за упражнявано от служители на центъра вербално и физическо насилие над деца, настанени там. Установи се, че случаите, които са заснети и някой от медиите излъчиха са от октомври 2017 г. Докладът ще изпратя в Прокуратурата, защото считам, че част от констатираните в него деяния са престъпления. Доколкото знам тече разследване в тази насока, но не бих могла да коментирам подробности.
За мен в случая са тревожни няколко факта:
1. На първо място това, че някой лично е възприел и дори заснел с телефон насилие над деца и за близо половин година не е счел за нужно да подаде сигнал за това в полицията, в Отдел „Закрила на детето“ или в Общината, която организира и отговаря за социалната услуга. Трудно ми е да си представя що за човек може да гледа как някой тормози дете и вместо да вземе мерки да преустанови това – снима клипче, което дори не представя в полицията. Нека всеки сам си прави изводи по този въпрос.
2. Второто притеснително нещо е, че тези инциденти са ставали в присъствието и на други служители от центъра, които явно са възприели насилието, но не са взели мерки нито да бъде прекратено, нито да бъде отразено в съответния дневник, нито да бъде докладвано в полиция, прокуратура и община.
3. Третото тревожно нещо е пълната липса на оплаквания от децата. Те не са споделяли за подобни преживявания нито в училище с учителите си и педагогическия съветник, нито с психолога на центъра, нито със социалните работници от Отдел „Закрила на детето“, които почти всеки ден са ги посещавали съобразно плановете за работа с тях. Надявам се всеки, интересуващ се от темата разбира, че ако нямаме данни за нередности няма как да вземем мерки за отстраняване на проблема. 
Назад във времето през 2012  г. и 2015 г. при управителя на центъра е имало сигнали за насилие спрямо деца от две служителки. Едната е уволнена, а другата е наказана с предупреждение за уволнение. Наказанията са наложени от управителя на услугата. Никой случай на насилие, станал му известен не е неглижиран. 
След установяването на горните факти идва ред на логичния въпрос,  който звучи от началото на седмицата: „Какви мерки ще взема и ще има ли уволнения?“ 
Първите мерки, които взех бяха да назнача комисия и тя да ми предостави факти, на чиято база да предприема последващи действия. 
За времето на отсъствие на управителя на ЦНСТ поради болнични от 25.01.2018 г. бях разпоредила той да бъде заместван от друг служител. При проверката на назначената от мен комисия се установи, че именно този служител е замесен в част от случаите на насилие. Незабавно след като това ми беше докладвано  издадох заповед да преустанови заместването на управителя и на нейно място разпоредих тези функции да се изпълняват от друг служител на ЦНСТ. Това е институция и не може без управител. Има документи и процедури, свързани с децата и с управлението на услугата, които се оформят и подписват от управляващия услугата, съответно от заместващия го служител. Направих опити да убедя външни хора с нужния опит и квалификация да поемат временно управлението на ЦНСТ, докато управителят се завърне от болнични, но всички ми отказаха.
Това са реално свършените до момента действия за една седмица. От тук насетне днес ще предам копие от доклада на комисията, която назначих в прокуратурата. Ако от там решат, че споменатите в доклада служители са извършвали или допускали насилие над деца и това е престъпление, те разполагат с механизми по НПК да отстранят лицата от работа.
Предстои провеждане на дисциплинарно производство от моя страна спрямо управителя на услугата и цялостен анализ на причините, довели до инцидентите и до толкова късното им узнаване и набелязване на мерки за недопускане на нови случай на насилие над деца. Работата в тази насока ще продължи през следващата седмица и за резултатите ще Ви уведомя.
Що се отнася до уволненията:
Аз не уволнявам хора заради клипове и медиен натиск. Дисциплинарни мерки се вземат на база доказателства за конкретно дисциплинарно нарушение на конкретно лице. Един работодател може да налага дисциплинарни наказания само на работник, който е назначил. По силата на закона /чл. 18а, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане/ единственият работник, който се назначава от кмета на общината е ръководителят на услугата. В конкретния случай това е управителя на ЦНСТ, с. Борован. Пак според закона /чл. 18а, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане/ работодател на персонала в социалната услуга, каквато е ЦНСТ е нейният ръководител. След като не съм работодател на персонала в ЦНСТ, то аз като кмет не разполагам с дисциплинарна власт над служителите там, т. е. по закон нямам право да ги наказвам. Подобно уволнение би представлявало  превишаване на правомощията ми, което е престъпление. 
Това мое изказване се стори неадекватно на водещ в сутрешен телевизионен блок. На мен ми се струва неадекватно да си вдигаш рейтинга като манипулираш хората, че кметът е магьосник, може всичко, но явно не иска. 
Подчертавам, че единственият, който мога на наказвам дисциплинарно е управителят на ЦНСТ. От 25.01.2018 г. – 2 седмици преди да разбера за записите, той е в болнични като е претърпял хирургична интервенция.  Докато служителят не е на работа не може да се провежда дисциплинарно производство спрямо него. Същият има право да изрази становище, да бъде изслушан и да даде писмени обяснения. Ако не ги поискам обаче, каквото и наказание да наложа, то ще бъде отменено от съда без да обсъжда мотивите ми. Просто такъв е законът. Аз като гражданин на тази държава и като кмет съм длъжна да спазвам законите й. Ако на някой това му се струва неадекватно ще му задам няколко въпроса:
1. Счита ли, че едно закононарушение може да се поправи с извършването на друго такова? 
2. Какъв сигнал според него дава кмет, който грубо погазва Кодекса на труда и издава в пълно съзнание незаконна заповед за уволнение?
3. Как да искам от другите спазване на правилата, ако аз ги нарушавам? И последно
4. Ще дойде след една година като приключи делото за подобно уволнение да отрази как гордо незаконно уволнения работник ще развява съдебно решение за възстановяването му на работа, съчетано с изплащане на обезщетение в размер на 6 заплати за това, че си е почивал в къщи. Това ли е адекватно?
Отново подчертавам, че дисциплинарно наказание ще има. То ще бъде наложено по установения в закона ред при пълно спазване на всички правила на Кодекса на труда. 
По-сериозното обаче е да се анализират причините за тези недопустими прояви и да се разработят работещи механизми за предотвратяването, докладването и разследването им. На хартия и в момента съществуват такива механизми, но кадрите са показателни доколко се спазват.
Настоящата позиция остава отворена за допълнения на всеки етап от предстоящата работа, като това което мога да гарантирам е, че Община Борован ще бъде максимално открита за коментари, ще обсъди всяка смислена идея и предложение за подобряване механизма на работа и взаимодействие между институциите и гражданското общество, така че в крайна сметка повече да не се повтарят подобни посегателства над деца.
 
 
 
 
С уважение, 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН:
 
/инж. Десислава Тодорова/