ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ПЕТЪР ЦВЕТКОВСКИ - КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН НА АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН ЗА 2010 ГОДИНА

 

ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА

 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
 

ОТ      ПЕТЪР ЦВЕТКОВСКИ - КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН НА АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН ЗА 2010 ГОДИНА

 
 

                 Уважаеми дами и господа Общински съветници,

 
 

Съставянето и изпълнението на актуализиран бюджет на община Борован през 2010 година е породено от прилагане разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година (ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г.), на Решение №463 от 05.07.2010 г. за изменение и допълнение на Решение № 937 от 08.12.2009г. за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за определяне стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности през 2010 г. и на Постановлението за изменение и допълнение на Постановление №324 от 30.12.2009г на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 година.

 

С параграф 5 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. (обн. в ДВ бр. 56 от 23 юли 2010г.)  са приети изменените размери на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините за 2010 г. по чл. 10 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година . ( обн. в ДВ бр. 99 от 2009г., изм.и доп. ….в бр. 27 от 2010г.)  под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности (обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища), целева субсидия за капиталови разходи (вкл. за изграждане и основен ремонт на пътища). В размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности са включени средствата за извършените компенсирани промени, произтичащи от променени натурални показатели във функциите „Образование”, „Здравеопазване” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.

В изпълнение разпоредбите на ал.3 от Параграф 18 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г., на Постановлението на Министерския съвет за изпълнението му и на Указания на Министерството на финансите, дадени с писмо ФО – 32 от 21.07.2010г., се разработи актуализиран бюджет на община Борован през 2010 година.

 

Актуализираният бюджет на община Борован за 2010 година в лева се състои от:

   Общо по план на прихода                                                               3 501 782

   Общо по план на разхода                                                                3 501 782

В т. ч.                                                        

            Делегирани от държавата дейности в лева:

  Приход                                                                                                    2 128 407

   Разход                                                                                                    2 128 407

.           Местни дейности в лева:

   Приход                                                                                                    1 373 375

   Разход                                                                                                    1 373 375

Размерът на бюджетните взаимоотношения между Централния бюджет и бюджета на Община Борован за 2010г., утвърден в чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010г. е 2 587 292 лева ( 2 452 189 лева съгл. Таблица по параграф 5 в ДВ бр.56 от 23 юли 2010г плюс 135 103 лв. предоставени целеви средства под формата на трансфери за делегирани от държавата разходи – присъдени издръжки, безплатни и по намалени цени пътувания на правоимащи и др. ) 

Планираните собствени приходи са 925 772 лева, а преходният остатък е в размер на 27 298 лева. За погасяване на припадащата се част от общинския дълг на Община Борован към 31.12.2009 година, който възлиза на обща стойност 92 880 лева, през 2010 година са планирани средства на стойност - 38 580 лева. Общият размер на бюджета за 2010 г. е както следва.

 

1. Приходи от Републиканския бюджет                                              2 587 292

1.1.Бюджетни взаимоотношения в т. ч.

 Обща субсидия за делегираните от държавата дейности            2 049 982

 Обща изравнителна субсидия                                                                  345 700

 

Целева капиталова субсидия                                                                     113 400

 1.2.Зимно сметопочистване и сметосъбиране                                       21 100

 1.3 Други целеви трансфери    31-28                                                           57110             

 2.Собствени приходи                                                                                    925 772

 3. Преходен остатък                                                                                         27 298

 4 Покриване на дългосрочни заеми                                                          - 38 580
                                                                                   
ОБЩО                                                                                                 3 501 782
 
 

Планът за разходите е разработен след извършен задълбочен анализ на разходите и при приложени консервативни прогнози и реалистични очаквания за осигуряването на публичните услуги през 2010 г.

Предвидените разходи за делегираните от Държавата и Общински дейности са в размер на 3 501 782лева, като за държавните дейности те възлизат на 2 128 407лв. и за Общински дейности 1 373 375лв. разпределени по функции.

 
 

       Актуализираният бюджет на община Борован през 2010 година отразява както намалени в допустимите норми от ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. стойностни и натурални параметри в сравнение с първоначално разчетените, така и намалени собствени приходи.

 

Разпределение на приходите – Бюджет – 2010г.

Било

Става
Разлика
1

Приходи от Републиканския бюджет

2 510 829

2 452 189

58 640

1.1.

Бюджетни взаимоотношения в т.ч.

 
 
 
 
Обща субсидия– пар.31-11

1 979 729

1 971 989

7 740

 
Обща изравнителна субсидия - пар. 31-12

375 800

    345 700

30 100

 

Целева субсидия за капиталови разходи– пар.31-13

133 400

113400

20 000

1.2.

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътищапар.31- 12

21 900

21 100

800
2.
Собствени приходи

1 131 518

925 772

205 746

 
Всичко приходи
 3 642 347

377 961

264 386

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общото намаление на приходите по бюджета на общината за 2010 година  в сравнение с първоначалния е на  стойност 264 386 лева и се състои от:

·          намаление на средствата държавната отговорност в лева със   114 132

    Общата субсидия за делегираните от държавата дейности, е разпределена по функции на общинския бюджет – държавна дейност през 2010 г., както следва:

 
 
 
Функции
Било
Става
Разлика
1
2
3
4
Общи държавни служби
390 899
348 255
- 42 644
Отбрана и сигурност
59 574
59 574
-
Образование
995 969
1 051 461
+ 55 492
Здравеопазване
72 688
59 800
- 12 888
Социални дейности
383 595
383 595
-
Поч.дело, култура и религ.дейности – ч-ща
77 004
69 304
- 7 700
Общо:
1 979 729
1 971 989

-       7 740

 
 

          - общата субсидия за делегираните от държавата дейности, съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010г. на Община Борован е намалена с 63 232 лева.

           За функция „Образование” е на лице увеличение, което е в резултат на фактическото увеличение в натуралните показатели, отразени в „Админ М”( в „Админ М” е публичен регистър подържан от МОНМ за текущо се отразяване броя на децата, посещаващи учебните заведения в страната ).

          Разликата между двете величини е 7 740 лева в намаление;

        - общата изравнителна субсидия, която финансира дейности с местен характер е намалена със 30 100 лева ;

        - целевата субсидия за капиталови разходие намаленас 20 000 лева;

        - средствата за зимно поддържане и снегопочистване са намалени с 800 лева.

-Намаление на собствените приходи  в лева с                                                                                                                 205 746. 

Намалението на собствените приходи е обусловено от неизпълнение на приходите от продажби на оценени и обявени за продажба активи и от незадоволителното ниво на събираемост на местни данъци и такси. Отлива на купувачи и ниската покупателна способност на населението на територията на общината е следствие от задълбочаващата се криза в страната.

Намалените субсидии и падането на собствените приходи очертават негативна тенденция на свиване на общинския бюджет.

Снижаването на паричния ресурс ще даде негативно отражение на качеството на предоставяните от общината услуги, въпреки стремежа на общинското ръководство да запази доброто им ниво. Затруднения ще възникнат и при изпълнението на годишната инвестиционната програма. Не на последно място следва да отбележа и факта, че намалените собствени приходи ще ограничат реалната възможност общината да кандидатства по проекти за усвояване на европейски средства със собствено съфинансиране.

 
 
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА         
БОРОВАН:………………..
                                                                                              ( П.Цветковски)
 
 
 
 

04.08.2010 г.

c.Борован