2018-877401 Публично състезание с предмет: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020 Г., СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект за благоустрояване и обновяване на паркове, градини и площади в община Борован и упражняване на авторски надзор“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях в населените места Борован и Малорад на община Борован, област Враца и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Борован за финансиране на проект по ПРСР 2014-2020 г.“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти за „Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в село Малорад община Борован, област Враца и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Борован за финансиране на

17 Май 2018, 14:55

2018-9076164-Обява за възлагане на поръчка, по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020 Г., СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по проект за „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община Борован, както и управление на одобреното проектно предложение” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по проект за „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в с.Малорад, с.Добролево и с.Нивянин, както и управление на одобреното проектно предложение” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по проект за „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура в село Малорад, както и управление на одобреното проектно предложение”

17 Май 2018, 11:40

Пазарни консултации за„Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община „Борован“– с.Борован, ул. Иван Вазов (от от. 380 до път VRC 1015, дължина 1000м) и път Добролево – Сираково (път VRC 1016, дължина 1400м) “, с. Малорад – от моста за Рогозен до граница Малорад – Рогозен (ул. Георги Димитров / от ос 72 до ос 259/; извън регулация / от ос 259 до границата с Рогозен/); с. Сираково (извън регулация – /от границата с Рогозен до ос 48/; ул. “Ерменко“– /от ос 48 до ос 63/; ул. „Иван Вазов“–/ от ос 63 до ос 60/; ул. „Георги Димитров“–/ от ос 48 до ос 63/); с. Нивянин /за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“–/ от ос 37 до ос 112/; ул. „Иван Нивянин –/ от ос 112 до ос 123/; ул. „Максим Горки“– /от ос 123 до ос 130/); с. Нивянин / за Соколаре/ (ул. Лазар Петров – /от ос 37 до ос 83/; ул. „Иван Нивянин – /от ос 83 до ос 76/; ул. „Иван Нивянин“–/ от ос 76 до ос 70/; ул. „Иван Нивянин“– /от ос 70 до ос 69/) “

11 Юли 2017, 10:51
<< 1 2 3 4 5 6 >>