Регистър на декларциите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на кнфликт на интереси на Кмета на Община Борован, кметове на кметства и общински съветници

Страница 1

Страница 2