Във връзка с провеждане на Конкурс  за длъжността здравен медиатор  по проектно предложение на община  Борован по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" - Компонент 1, Проект  № BG05M90P001-2.018-0042 „Аз, ти, тя и той, заедно за социално интеграция в община Борован.

Община Борован обявява, че удължава срока за прием на документите  от кандидатите за длъжността  до 05.03.2019г. до 17,00 часа