СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Борован уведомява населението и всички пчелари, че :

На 01.04.2019год. от 08.00 до 16.00часа , КСРСП“Младост“ с.Борован ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „Царевица“, с продукт за растителна защита Стомп Аква , с карантинен срок – 60дни, при доза 0,300гр./дка на терени в землището на с.Борован, както следва:

1/ Мандришки блок – 367дка, дата на третиране 01.04.2019г.

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№ 30-93/25.03.2019г.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА , ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА
Кмет на Община Борован