СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности, уведомява населението и всички пчелари,че:

 В периода от 05.06.2019г.до 06.06.2019г. от 08.00 часа до 17.,00 часа „Агротрейд СС“ ООД , ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности на култура  „слънчоглед“  и с продукт за растителна защита Листен тор – „Омекс “ и „Фунгицид“  „Глобазтар“ -0,150 л./дка .

Масив: с.Нивянин, Соколарски път – 1200/дка.  

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№12/29.05.2019г.в кметство с.Борова

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!