СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности, уведомява населението и всички пчелари,че:

В периода от 29.05.2019г.до 01.05.2019г. от 07:00часа до 14:00часа, ЗП Валентин Иванов Георомезовски, ще проведе растителнозащитни мероприятия дезинфекционни и дезинсекционни дейности  на  „царевица“ с продукт за растителна защита „Листен тор “- 180 мл./дка .

Масив: 05548-311-9/193529-  663 дка.

Съгласно получено уведомително писмо с вх.91-171/29.05.2019г.в община Борован.

 

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА,ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!