Услуги, извършвани от Дирекция „Териториално селищно – устройство „

1. Изготвяне на скици

•  необходими документи:

> заявление по образец

> документ за самоличност

поръчка

обикновена

бърза

експресна

срок

7 дни

3 дни

2 4 часа

такса

7.00лв.

 

14.00лв.

21 ,00 лв.

 

2. Скица за виза

•  необходими документи:

> заявление по образец

> документ за самоличност

поръчка

обикновена

бърза

експресна

срок

7 дни

3 дни

2 4 часа

такса

7.00лв.+10.00лв. за

удостоверение

 

14.00лв. + 10.00лв. за

удостоверение

21 ,00 лв. +20.00лв.

за

удостоверение

 

Забележка: Такса нотариална заверка – 4 лв.

 

3 . Презаверка скица от издаването, на която са изтекли 6 /шест/ месеца

•  необходими документи:

> заявление по образец

> документ за самоличност

поръчка

обикновена

бърза

експресна

срок

3 часа

-

-

такса

2.00лв.

-

-

   

4. Издаване на удостоверение за идентичност

•  необходими документи:

> заявление по образец

> документ за самоличност

поръчка

обикновена

бърза

експресна

срок

7 дни

3 дни

-

такса

5.00лв.

7.50 лв.

-

5. Издаване схема на самостоятелен обект в сграда

•  необходими документи:

> заявление по образец

> документ за самоличност

поръчка

обикновена

бърза

експресна

срок

7 дни

3 дни

-

такса

7.00лв.

14.00 лв.

-

6. Проверка схема на самостоятелен обект в сграда
 

•  необходими документи:

> заявление по образец

> документ за самоличност

поръчка

обикновена

бърза

експресна

срок

3 часа

-

-

такса

2.00лв.

-

-

 7. Заверка на служебна страница в данъчни декларации за с. Борован

Срок : 3 часа Цена: Безплатно

8. Откриване производство с допускане и служебно разпореждане по създаване и изменение на подробни устройствени планове и комплексен проект за инвестиционна инициатива за трериторията на цялата Община.

•  необходими документи:

> заявление по образец

> документ за самоличност

поръчка

обикновена

бърза

експресна

срок

7 дни

3 дни

-

такса

7.00лв.

14.00

-

 

9. Допълване и отстраняване грешки в кадастрална основа на действащи планове и в кадастрални карти за всички населени места на територията на Община Борован.

Срок : 1 месец

Такса : не се таксува

10. Обработка на преписки по създаване и изменения на подробни устройствени планове за територията на цялата община .

Срок : 3 месеца

Такси:

А/ За процедура по одобряване – 15.00лв. / за засегнат имот/.

Б/ За разглеждане в ОЕСУТ - 30.00лв. / за засегнат имот/.

В/ Таксите по точка „А” и „Б” се увеличават с 30 %, когато ПУП е елемент от комплексен проект за инвестиционна инициатива.

11. Издаване копие от документи от техническия архив.

•  необходими документи:

> заявление по образец

> документ за самоличност

поръчка

обикновена

бърза

експресна

срок

7 дни

3 дни

-

такса

2.00лв./бр.стр.А4/

3.00

-

12. Издаване на препис извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти.

•  необходими документи:

> заявление по образец

> документ за самоличност

поръчка

обикновена

бърза

експресна

срок

7 дни

-

-

такса

0.50лв.-/ на един имот , но не по-малко от 5.00 лв./

-

-

13.  Издаване на препис извлечение от справочен регистър на точки от РГО или осова мрежа и репери от нивелачна мрежа.

•  необходими документи:

> заявление по образец

> документ за самоличност

поръчка

обикновена

бърза

експресна

срок

7 дни

3 дни

-

такса

1.50лв.-/ на точка за координати./

Увеличение с 50%

-

Когато се придружава от схема или копие от реперен карнет по 2.00лв.

За нивелаче репер - 2.00 лв.

14. Предоставяне на офсетови копия от план.

Срок : 7 дни

Такса: 8.00 лв./на лист/

15. Предоставяне на копие от кадастрална карта и регулационен план .

Такса :

А/ - до 50 имота – 2.00лв. / на имот/

•  от 50 до 200 имота - 100 лв. + по 1.00 лв. за всеки поземлен имот за горницата над 50

•  от 200 до 500 имота - 300 лв. + по 0.90ст. за всеки поземлен имот за горницата над 500

•  от 500 до 1000 имота - 550 лв. + по 0.40 ст. за всеки поземлен имот за горницата над 1000

Б/ Таксите по точка „А” се увеличават с 50% за регулация и се намаляват с 30% ,ако данните са от оцифрен план.

16. Текущо попълване на промени в действащите планове и разписаните книги към тях / регистри/ за с.Борован , с. Малорад ,

с. Добролево , с. Нивянин , с. Сираково.

Срок : Постоянен

17. Уточняване и определяне на административни адреси, съгласувани с ЕСГРАОН.

Срок: Постоянен

18. Водене на регистри за :

- издадени скици за с.Борован , с. Малорад ,с. Добролево ,

с. Нивянин , с. Сираково.

- създадени и изменени подробни устройствени планове за

територията на цялата община.

Срок: Постоянен

19.  Издаване на удостоверение по чл.175 от ЗУТ,което е допълнение.

Срок: до 7 дни

Такса:10.00лв.

20.  Взема участие в ОЕСУТ при разглеждане ПУП .

21. Участие в комисии по чл.195 от ЗУТ /премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигугността строежи/с последващи процедури.

Срок за назначаване на комисията : 7 дни

Такса: не се таксува


22. Участие и подпомагане дейността на ОЕСУТ.

23.  Разрешение за строеж.

Срок и такса : до 7 дни – 1% от стройтелната стойност ,но не по-малко от 10.00лв. и не повече от 200 лв.

24.  Разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ .

Срок: 7 дни

Такса: 30.00лв.

25.  Разрешение за временен строеж.

Срок: до 7 дни

Такса: 20.00лв.

26.  Искане за одобряване на проект.

ТАКСИ: За жилищни сгради – 0,05% от стойността на обекта ,но не по-малко от 30.00лв. и не повече от 120 лв.

За нежилищни сгради и съоръжения – 0,05% от стойността на обекта ,но не по-малко от 50 лв. и не повече от 350 лв.

За техническа инфраструктура – 0,05% от стойността на обекта не по-малко от 10лв. и не повече от 500 лв.

Срок: 7 дни – при изготвен комплексен доклад

1 месец – при приемане от ОЕСУТ

27.  Искане за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива.

Срок : до 1 месец

Такса :Увеличени с 30% такси за одобряване ПУП – 15 лв. За засегнат имот.

Разглеждане в ОЕСУТ – 30 лв. за засегнат имот. Одобряване на инвестиционни проекти за ново стройтелство и преустройство:

А/ На жилищни сгради – 0,05% от стр.стойност,но не по- малко от 30 лв. и не повече от 120 лв.

Б/На нежилищни сгради и суоръжения – 0,05% от стр.стойност,но не по- малко от 50 лв.и не повече от 350 лв.

В/За техническа инфраструктура - о,05% от стр.стойност , но не по- малко от 10 лв. и не повече от 500 лв.Разрешение за строеж 1% от стройтелната стойност,но не по – малко от 10 лв. и не повече от 200 лв.

28.  Искане за регистриране на строеж от четвърта категория .

Срок : до 7 дни

Такса: 60 лв.

28. а/ Искане за регистриране на строеж от четвърта и пета
категория .

Срок: до 7 дни

Такса: 20 лв.

29.  Удостоверение за търпимост п
о § 16 ал.1 от ПР на ЗУТ.

Срок :до 7 дни

Такса: 20 лв.

30.  Удостоверение за факти и обстоятелства по УТ .

Срок: обикновенна до 7 дни

Такса : 5.00лв.

Срок: бърза за 3 дни

Такса: 7.50 лв.

31.  Искане за издаване на заповед за прокарване на временен път.

Срок: до 3 дни

Такса : 20 лв./бр. имот/

32.  Искане за издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужд имот.

Срок : до 30 дни

Такса: 20.лв./бр.имот/

33.  Искане за издаване на заповед за осигуряване на достъп в чужд имот.

Срок: до 30 дни

Такса:20 лв./бр.имот/

34. Искане за издаване на заповед за учредено право на прокарване.

Срок: до 30 дни

Такса:20 лв./бр. имот/

35.Заверка образци 2; 2а и 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

Такса:3 лв. за един образец

36.Разрешение за разкопаване на улични платна ,тротоари и зелени площи за отстраняване на аварии от ВиК , Ел. и БТК .

Срок: веднага

Такса: 5 лв.