2 - Обявления - продажби и наеми

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

 

     На основание чл. 40, ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован,във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание  Решение № 254 Протокол № 20 от 30.09.2009 год. на Общински съвет Борован и Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 292 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Наименование на двежимите вещи, обект на търга: 

1.1 Лек автомобил – „Опел Кадет” (Комби), рег.Вр. № 9980АМ. Начална тръжна цена 520.00 лв. Стъпка на наддаване  30.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 52.00 лв.

1.2 Лек автомобил – „Опел Вектра”, рег.Вр. № 6026АС. Начална тръжна цена 1 500.00 лв. Стъпка на наддаване  80.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 150.00 лв.

2. Краен срок за внасяне на депозита -  19.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината .

3. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до -  19.03.2010 г., 17:00 часа. Цена 150 лева.

4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 19.03.2010 г., 17:00 часа в деловодството на Общината.

5. Срок за извършване на оглед на обекта -  19.03.2010 г., 17:00 часа.

6. Място, ден и час на провеждане на търга: 23.03.2010 г. (вторник) от 11:00 часа  в сградата на Общината.

   7. Следващ търг след 30 дни и така до продажбата на обектите.

 

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2002, 2085,, факс 09147/2592

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

 

            На основание чл.17 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС  и на основание Решение № 276, Протокол № 21 от 30.10.2009 год. на Общински съвет Борован и Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 296 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на урегулирани недвижими имоти, частна общинска собственост, намиращи се в с. Сираково, Община Борован, Област Враца при следните условия:

1. Наименование на обектите на търга: 

1.1. Самостоятелен обект -  Сладкарница с площ от 45.20 кв.м., находящ се на  І- ви етаж от търговската сграда на с. Сираково, Община Борован, Област Враца.Начална тръжна цена 63.28 лв.; Стъпка на наддаване  5.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 10% от началната тръжна цена.

1.2. Самостоятелен обект -  Ресторант с площ от 108.00 кв.м., находящ се на  І- ви етаж от търговската сграда на с. Сираково, Община Борован, Област Враца.Начална тръжна цена 151.20 лв.; Стъпка на наддаване  10.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 10% от началната тръжна цена.

2. Краен срок за внасяне на депозита -  19.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

3. Срок за наемане – 5 (Пет) години.

4. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до -  19.03.2010 г., 17:00  часа. Цена 150 лева.

5. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 19.03.2010 г., 17:00  часа в деловодството на Общината.

6. Срок за извършване на оглед на обекта -    19.03.2010 г., 17:00 часа.

7. Място, ден и час на провеждане на търга: 22.03.2010 г. (понеделник) от 15:00 часа  в сградата на Общината.

   8. Следващ търг след 30 дни и така до продажбата на обектите.

 

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2002, 2085,, факс 09147/2592

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

            На основание чл.74 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.8 ал.4 от ЗОС и на основание Решение № 154, Протокол № 12 от 19.12.2008 г. на Общински съвет Борован и  Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 300 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски имоти, частна общинска собственост, намиращ се в с.Сираково, Община Борован, Област Враца при следните условия:

1. Наименование на обекта на търга:  Самостоятелен обект – имот с № 024037 в землището на с Сираково, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 66617, в местността „Двете дръвца”, с площ 18.830 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: втора; Начална тръжна цена 244.79  лв. Стъпка на наддаване  – 3.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 30.00 лв.

2. Краен срок за внасяне на депозита -  19.03.2010., 17:00 часа в касата на Общината.

3. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до 19.03.2010., 17:00часа. Цена 150 лева.

4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга -  19.03.2010., 17:00часа в деловодството на Общината.

5. Срок за извършване на оглед на обекта -  19.03.2010., 17:00часа.

6. Място, ден и час на провеждане на търга: 22.02.2010 г. (вторник ) от 15:00 часа  в сградата на Общината.

   7. Следващ търг след 30 дни и така до продажбата на обектите.

 

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 09147/2002,2085, факс 09147/2592

 

                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община борован

            На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание Решение № 104, Протокол № 8 от 18.07.2008 г. на Общински съвет Борован и Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 288 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се в с. Борован, Община Борован, Област Враца при следните условия:

1. Наименование на обекта на търга: Самостоятелен обект – УПИ № ІІІ, кв.1, пл.№762 по плана на с.Борован, дворно място с площ 815 кв.м. и находящите се в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 200 кв.м. и бунгало със застроена площ 32 кв.м. – (Общинска управа), с начална тръжна цена 55 500 лв.

2. Стъпка на наддаване  – 5 000 лева

3. Размер на депозита за участие в търга – 6 000 лв.

4. Краен срок за внасяне на депозита -  19.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

5. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до 19.03.2010 г., 17:00 часа. Цена 150 лева.

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 19.03.2010 г., 17:00  часа в деловодството на Общината.

7. Срок за извършване на оглед на обекта -  19.03.2010 г., 17:00  часа.

8. Място, ден и час на провеждане на търга: 23.03.2010 г. (вторник) от 10:00 часа  в сградата на Общината.

9. Следващ търг след 30 дни и така до продажбата на обектите.

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2002,2085, факс 09147/