3 - Обявления - продажби и наеми

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

 

            На основание чл.17 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС  и на основание Решение № 259, Протокол № 20 от 30.09.2009 год. на Общински съвет Борован обявява публичен търг с явно наддаване под наем на урегулиран недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се в с. Малорад, Община Борован, Област Враца при следните условия:

 

Наименование на обектите на търга:  Самостоятелен обект – Масивна комбинирана сграда (Автоспирка) в кв. 51, ул. „Георги Димитров” № 38, по плана на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца  със застроена площ 112 (Сто и дванадесет) кв. м. Начална месечна  наемна цена 336.00 лв..Стъпка на наддаване  30.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 403.20 лв.

2. Краен срок за внасяне на депозита -  19.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

3. Срок за наемане – 5 (Пет) години

4. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до -  19.03.2010., 17:00 часа. Цена 150 лева.

5. Паричната гаранция за изпълнение на задълженията по договора за наем в размер на 10% от достигнатата на търга годишна наемна цена се внася в касата на общината към датата на подписване на договора.

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 19.03.2010., 17:00 часа в деловодството на Общината.

7. Начин на плащане на цената – на равни месечни вноски, като първата месечна  наемна цена се заплаща при подписване на договора, а всяка следваща до 30 число на текущия месец.

8. Срок за извършване на оглед на обекта -  19.03.2010 г., 17:00 часа.

9. Място, ден и час на провеждане на търга: 22.03.2010г. (понеделник) от 11:00 часа  в сградата на Общината.

10. Повторен търг след 30 дни и така до отдаване под наем на обекта.

  

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2002, 2085,, факс 09147/2592

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

            На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4  за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС  и на основание Решение № 260, Протокол № 20 от 30.09.2009 г.на Общински съвет Борован и Протокол  от 22.02.2010 г. на Комисията, назначена със Заповед № 286 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени недвижими имоти, частна общинска собственост, намиращи се в с. Добролево, Община Борован, Област Враца при следните условия:

 1. Наименование на обектите на търга:

·           Самостоятелен обект – Масивна сграда, метален цех със  застроена площ от 132.14 кв. м. с начална тръжна цена 18 400.00 лв и  Масивна сграда за казан и разплодници,  със застроена площ от 73.81 кв. м., с начална тръжна цена 10 300.00 лв., разположени в имот № 022015 по плана за земеразделяне на  с. Добролево, Община Борован, Област Враца;

·           Самостоятелен обект -  Земеделска земя, имот № 022014, масив 022, парцел 014, местността „Лозята”, в землището на с. Добролево, Община Борован, Област Враца с площ от 13.688 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: втора, с начална тръжна цена 6 240.00 лв.

2. Стъпка на наддаване  1 500.00 лева

3. Размер на депозита за участие в търга – 3 494.00 лева.

4. Краен срок за внасяне на депозита -  19.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

5. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до 19.03.2010 г., 17:00 часа. Цена 150 лева.

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга -  19.03.2010., 17:00 часа в деловодството на Общината.

7. Срок за извършване на оглед на обекта -  19.03.2010., 17:00 часа.

8. Място, ден и час на провеждане на търга: 22.03.2010. (понеделник) от 10:00 часа  в сградата на Общината.

9. Повторен търг след 30 дни и така до продажбата на обекта.

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2002,2085, факс 09147/2592

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

            На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание Решение № 209, Протокол № 16 от 24.04.2009 г . на Общински съвет Борован и  Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 312 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на гора в земеделски земи, частна общинска собственост, намираща се в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца при следните условия:

1.       Наименование на обекта на търга:

·      Самостоятелен обект –земеделски имот с  № 303001,  в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността „Шаварна” , с площ 368.768  дка, начин на трайно ползване: нискостъблена гора, , с начална тръжна цена 175 796.00 лв

2 Стъпка на наддаване  2 000.00 лева

3. Размер на депозита за участие в търга – 17 580.00 лв.

4. Краен срок за внасяне на депозита -    23.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

5. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до – 23.03.2010 г., 17:00 г., 09:00 часа. Цена 150 лева.

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга 23.03.2010 г., 17:00 часа в деловодството на Общината.

7. Срок за извършване на оглед на обекта -    23.03.2010 г., 17:00 часа.

8. Място, ден и час на провеждане на търга: -  24.03.2010 г. (сряда) от 10:00 часа  в сградата на Общината.

9. Повторен търг след 30 дни и така до продажбата на обекта.

 

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2002, 2085,, факс 09147/2592