4 - Обявления - продажби и наеми

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

            На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание Решение № 209, Протокол № 16 от 24.04.2009 г . на Общински съвет Борован и  Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 312 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на гора в земеделски земи, частна общинска собственост, намираща се в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца при следните условия:

1.       Наименование на обекта на търга:

·      Самостоятелен обект –земеделски имот с  № 303001,  в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността „Шаварна” , с площ 368.768  дка, начин на трайно ползване: нискостъблена гора, , с начална тръжна цена 175 796.00 лв

2 Стъпка на наддаване  2 000.00 лева

3. Размер на депозита за участие в търга – 17 580.00 лв.

4. Краен срок за внасяне на депозита -    23.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

5. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до – 23.03.2010 г., 17:00 г., 09:00 часа. Цена 150 лева.

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга 23.03.2010 г., 17:00 часа в деловодството на Общината.

7. Срок за извършване на оглед на обекта -    23.03.2010 г., 17:00 часа.

8. Място, ден и час на провеждане на търга: -  24.03.2010 г. (сряда) от 10:00 часа  в сградата на Общината.

9. Повторен търг след 30 дни и така до продажбата на обекта.

 

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2002, 2085,, факс 09147/2592

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

            На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание Решение № 209, Протокол № 16 от 24.04.2009 г . на Общински съвет Борован и  Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 314 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на гора в земеделски земи, частна общинска собственост, намираща се в землището на с. Борован,  Община Борован, Област Враца при следните условия:

1.       Наименование на обекта на търга:

·      Самостоятелен обект –земеделски имот с № 304001,  в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността „Изварковец”,  с площ 120.308  дка, начин на трайно ползване: нискостъблена гора, , с начална тръжна цена 52 552.00 лв

2. Стъпка на наддаване  2 000.00 лева

3. Размер на депозита за участие в търга –  5 300.00 лв.

4. Краен срок за внасяне на депозита -    23.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

5. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до -  23.03.2010 г., 17:00 часа. Цена 150 лева.

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга -   23.03.2010 г., 17:00 часа в деловодството на Общината.

7. Срок за извършване на оглед на обекта -    23.03.2010 г., 17:00 часа.

8. Място, ден и час на провеждане на търга:   24.03.2010 г. (сряда) от 11:00 часа  в сградата на Общината.

9. Повторен търг след 30 дни и така до продажбата на обекта.

 

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2002, 2085,, факс 09147/2592

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

            На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание Решение № 209, Протокол № 16 от 24.04.2009 г . на Общински съвет Борован и  Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 316 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на гора в земеделски земи, частна общинска собственост, намираща се в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца, Община Борован, Област Враца при следните условия:

1.Наименование на обекта на търга:

·      Самостоятелен обект –земеделски имот с №  305001,  в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността „Изварковец”,  с площ 55.353  дка, начин на трайно ползване: нискостъблена гора, , с начална тръжна цена 24 909.00 лв

2 Стъпка на наддаване  1 000.00 лева.

3. Размер на депозита за участие в търга – 2 500.00 лв.

4. Краен срок за внасяне на депозита -  23.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

5. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до 23.03.2010 г., 17:00 часа. Цена 150 лева.

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 23.03.2010 г., 17:00 часа в деловодството на Общината.

7. Срок за извършване на оглед на обекта -  23.03.2010 г., 17:00 часа.

8. Място, ден и час на провеждане на търга: 24.03.2010 г. (сряда) от 13:00 часа  в сградата на Общината.

9. Повторен търг след 30 дни и така до продажбата на обекта

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2002, 2085,, факс 09147/2592

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

            На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание Решение № 209, Протокол № 16 от 24.04.2009 г . на Общински съвет Борован и  Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 318 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на гора в земеделски земи, частна общинска собственост, намираща се в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца, Община Борован, Област Враца при следните условия:

1.Наименование на обекта на търга:

·      Самостоятелен обект –земеделски имот с № 306001,  в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността „Дренето” ,  с площ 31.241дка, начин на трайно ползване: нискостъблена гора, , с начална тръжна цена 15 621.00 лв

2 Стъпка на наддаване  500.00 лева

3. Размер на депозита за участие в търга – 1 600.00 лв.

4. Краен срок за внасяне на депозита -  23.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

5. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до 23.03.2010 г., 17:00 часа. Цена 150 лева.

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 23.03.2010 г., 17:00 часа в деловодството на Общината.

7. Срок за извършване на оглед на обекта -  23.03.2010 г., 17:00 часа.

8. Място, ден и час на провеждане на търга: 24.03.2010 г. (сряда) от 14:00 часа  в сградата на Общината.

9. Повторен търг след 30 дни и така до продажбата на обекта.

 

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2002, 2085,, факс 09147/2592