5 - Обявления - продажби и наеми

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

            На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание Решение № 209, Протокол № 16 от 24.04.2009 г . на Общински съвет Борован и  Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 320 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на гора в земеделски земи, частна общинска собственост, намираща се в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца, Община Борован, Област Враца при следните условия:

1.Наименование на обекта на търга:

·      Самостоятелен обект –земеделски имот с № 307003,  в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността „Дренето” ,  с площ 163.308  дка, начин на трайно ползване: нискостъблена гора, , с начална тръжна цена 73 489..00 лв

2. Стъпка на наддаване  2000.00 лева

3. Размер на депозита за участие в търга – 7 350.00 лв.

4. Краен срок за внасяне на депозита -  23.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

5. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до 23.03.2010 г., 17:00 часа. Цена 150 лева.

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 23.03.2010 г., 17:00 часа в деловодството на Общината.

7. Срок за извършване на оглед на обекта -  23.03.2010 г., 17:00  часа.

8. Място, ден и час на провеждане на търга: 24.03.2010 г. (сряда) от 15:00 часа  в сградата на Общината.

9. Повторен търг след 30 дни и така до продажбата на обекта.

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2002,2085, факс 09147/2592

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

            На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание Решение № 209, Протокол № 16 от 24.04.2009 г . на Общински съвет Борован и  Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 322 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован  обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на гора в земеделски земи, частна общинска собственост, намираща се в землището на с. с.Нивянин, Община Борован, Област Враца, при следните условия:

1.Наименование на обекта на търга:

·      Самостоятелен обект –земеделски имот с № 212001,  в землището на с. Нивянин, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 51559, в местността „Парцелите” ,  с площ 212.338  дка, начин на трайно ползване: гори в земеделски земи, , с начална тръжна цена 98 100.00 лв

2. Стъпка на наддаване  2000.00 лева

3. Размер на депозита за участие в търга – 9 850.00 лв.

4. Краен срок за внасяне на депозита -  23.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

5. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до 23.03.2010 г., 17:00 часа. Цена 150 лева.

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 23.03.2010 г., 17:00 часа в деловодството на Общината.

7. Срок за извършване на оглед на обекта -  23.03.2010 г., 17:00 часа.

8. Място, ден и час на провеждане на търга: 24.03.2010 г. (сряда) от 16:00 часа  в сградата на Общината.

9. Повторен търг след 30 дни и така до продажбата на обекта.

 

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2002, 2085,, факс 09147/2592

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

 

            На основание чл.74 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, Решение № 244, Протокол № 19 от 31.07.2009 год. на Общински съвет Борован  Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 306 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, намиращи се в землището на с. Малорад, Община Борован, Област Враца при следните условия:

1. Наименование на обектите на търга: земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, представляващи имот № 000063, с площ от 16.107 дка., начин на трайно ползване-зеленчукова култура, категория на земята при неполивни условия – трета,  имот № 000064, с площ от 14.764 дка., начин на трайно ползване-зеленчукова култура, категория на земята при неполивни условия – трета и имот № 000236, с площ от 32.349 дка., начин на трайно ползване-зеленчукова култура, категория на земята при неполивни условия неполивни условия – четвърта.Начална тръжна цена 726.00 лв.; Стъпка на наддаване  70.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 72.60 лв.

2. Краен срок за внасяне на депозита -  23.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

3. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до -  23.03.2010 г., 17:00 часа. Цена 150 лева.

4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга -   23.03.2010 г., 17:00 часа в деловодството на Общината.

5. Срок за извършване на оглед на обекта -    23.03.2010 г., 17:00 часа.

6. Място, ден и час на провеждане на търга: 24.03.2010 г. (сряда) от 09:00 часа  в сградата на Общината.

7. Повторен търг след 30 дни и така до отдаването под наем на обекта. 

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2002, 2085,, факс 09147/2592

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

            На основание чл.74 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.8 ал.4 от ЗОС и на основание Решение № 153, Протокол № 12 от 19.12.2008 г. на Общински съвет Борован и  Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 298 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски имоти, частна общинска собственост, намиращ се в с.Сираково, Община Борован, Област Враца при следните условия:

1. Наименование на обектите на търга:

1.1. Самостоятелен обект – имот с № 017039 в землището на с. Сираково, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 66617, в местността „Над езерото”, с площ 12.516 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта; Начална тръжна цена 137.68 лв.; Стъпка на наддаване  – 2.00 лев; Размер на депозита за участие в търга – 20.00 лв.

2. Краен срок за внасяне на депозита -  19.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

3. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до 19.03.2010 г., 17:00 часа. Цена 150 лева.

4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга -  19.03.2010 г., 17:00 часа в деловодството на Общината.

5. Срок за извършване на оглед на обекта -  19.03.2010 г., 17:00 часа.

6. Място, ден и час на провеждане на търга: 23.03.2010 г. (вторник) от 14:00 часа  в сградата на Общината.

7. Следващ търг след 30 дни и така до продажбата на обектите.

 

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 09147/2002,2085, факс 09147/2592

       

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

            На основание чл.74 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание Решение № 104, Протокол № 8 от 18.07.2008 г. на Общински съвет Борован и Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 294 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се в с. Борован, Община Борован, Област Враца при следните условия:

 

1. Наименование на обекта на търга: Самостоятелен обект – имот с № 000710 в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността „Барата”, с площ 55.000 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: втора, с начална тръжна цена 210 000 лв.

2. Стъпка на наддаване  – 20 000 лева

3. Размер на депозита за участие в търга – 21 000 лв.

4. Краен срок за внасяне на депозита -  19.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

5. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до 19.03.2010 г., 17:00 часа. Цена 150 л