Годишен доклад за наблюдението изплънението на общински план за развитите на община Борован 2014-2020г.- за 2019 г.

Годишен доклад за наблюдението изплънението на общински план за развитите на община Борован 2014-2020г.- за 2019 г.