ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2019 Г. В ОБЩИНА БОРОВАН