Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 г.

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2011 ГОД.

 ПРОДАЖБИ:

 1.              Самостоятелен обект -  кв.111, по плана на с. Добролево с площ 17 295 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 44 967.00 лв. в т.ч.

·                УПИ №   І,  кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 575 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 6 300 лв.

·                УПИ №  ІІ, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 575 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 6 300 лв.

·                УПИ № ІІІ, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 575 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 6 300 лв.

·                УПИ № ІV, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 840 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 7 360 лв.

·                УПИ № V, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 890 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 7 560 лв.

·                УПИ № VІ, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 880 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 7 520 лв.

·                УПИ № VІІ, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 840 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 7 360 лв.

·                УПИ № VІІІ,кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 615 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 6 460 лв.

·                УПИ № ІХ, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 890 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 7 560 лв.

·                УПИ № Х, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 615 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 6 460 лв.

2.              Самостоятелен обект – басейн и преливник с обща площ от 435 кв. м., находящ се в друга неземеделска земя, начин на трайно ползване-друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия-трета,. Цялият имот е с площ  от 7.864 дка.; Начална тръжна цена 24 600 лв.

3.              Самостоятелен обект – Масивна сграда, метален цех със  застроена площ от 132.14 кв. м. с начална тръжна цена 11 960.00 лв и  Масивна сграда за казан и разплодници,  със застроена площ от 73.81 кв. м., с начална тръжна цена 6 695.00 лв.., разположени в имот № 022015 по плана за земеразделяне на  с. Добролево, Община Борован, Област Враца;

4.              Самостоятелен обект -  Земеделска земя, имот № 022014, масив 022, парцел 014, местността „Лозята”, в землището на с. Добролево, Община Борован, Област Враца с площ от 13.688 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: втора, с начална тръжна цена 4 056.00 лв лв.

5.              Самостоятелен обект –земеделски имот с  № 303001,  в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността „Шаварна” , с площ 368.768  дка, начин на трайно ползване: нискостъблена гора, , с начална тръжна цена 131 847.00 лв.

6.              Самостоятелен обект –земеделски имот с № 304001,  в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността „Изварковец”,  с площ 120.308  дка, начин на трайно ползване: нискостъблена гора, , с начална тръжна цена 39 414.00 лв.

7.               Самостоятелен обект –земеделски имот с №  305001,  в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността „Изварковец”,  с площ 55.353  дка, начин на трайно ползване: нискостъблена гора, , с начална тръжна цена 18 681.75 лв

8.              Самостоятелен обект –земеделски имот с № 306001,  в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността „Дренето” ,  с площ 31.241дка, начин на трайно ползване: нискостъблена гора, , с начална тръжна цена 11 715.75 лв

9.              Самостоятелен обект –земеделски имот с № 307003,  в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността „Дренето” ,  с площ 163.308  дка, начин на трайно ползване: нискостъблена гора, , с начална тръжна цена 55 115..75 лв

10.           Лек автомобил – „Опел Вектра”, рег.Вр. № 6026АС. Начална тръжна цена 750.00 лв.

11.           Самостоятелен обект – имот с № 000710 в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 05548, в местността „Барата”, с площ 55.000 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: втора, с начална тръжна цена 210 000 лв.

12.           Самостоятелен обект – УПИ № ІІІ, кв.1, пл.№762 по плана на с.Борован, дворно място с площ 815 кв.м. и находящите се в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 200 кв.м. и бунгало със застроена площ 32 кв.м. – (Общинска управа), с начална тръжна цена 55 500 лв.

13.           Самостоятелен обект – земеделска земя, представляваща имот с № 075011 в землището на с. Добролево, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 21600, в местността „Любеничен дол”, с площ 156.134 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия- втора. Начална тръжна цена 304 500.00 лв.

14.           Самостоятелен обект – „Търговска сграда”  с.Сираково, общ. Борован, обл. Враца – квартал 16, кадастрален № 133, парцел ІХ, представляваща масивна сграда със стоманобетонна конструкция със застроена площ 500 кв.м., етажност- два етажа с начална тръжна цена от 149 600.00.

15.           Самостоятелен обект – Масивна комбинирана сграда (Автоспирка) в кв. 51, ул. „Георги Димитров” № 38, по плана на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца  със застроена площ 112 (Сто и дванадесет) кв. м. Начална тръжна цена 20 865.00 лв.

 

ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ:

1.               Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 1, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

2.               Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 2, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

3.               Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 3, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

4.               Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 4, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

5.               Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 5, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

6.               Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 6, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

7.               Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 7, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

8.               Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 8, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

9.               Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 14, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

10.           Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 15, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

 

ПОД НАЕМ:

 

1.               Земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, представляващи имот № 000063, с площ от 16.107 дка., начин на трайно ползване-зеленчукова култура, категория на земята при неполивни условия – трета,  имот № 000064, с площ от 14.764 дка., начин на трайно ползване-зеленчукова култура, категория на земята при неполивни условия – трета и имот № 000236, с площ от 32.349 дка., начин на трайно ползване-зеленчукова култура, категория на земята при неполивни условия неполивни условия – четвърта.Начална тръжна цена 726.00 лв.;

2.               Самостоятелен обект – имот с № 017039 в землището на с. Сираково, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 66617, в местността „Над езерото”, с площ 12.516 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта; Начална тръжна цена 137.68 лв.;

3.               Самостоятелен обект – имот с № 024037 в землището на с Сираково, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 66617, в местността „Двете дръвца”, с площ 18.830 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: втора; Начална тръжна цена 244.79  лв.

 

                     

 

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН:

                       /П.ЦВЕТКОВСКИ/