Харта на клиента

Общинска администрация БОРОВАН

Основна цел на настоящата харта на клиента е да подобри достъпа до административни услуги и да насърчава повишаването на качеството. Този документ не е закон или наредба, той не създава права или задължения. Неговото предназначение е да помогне на гражданите да разбират и защитят своите права по-добре.

Уважаеми клиенти,

Ние предоставяме административни услуги в Дирекция „АПИО”, Дирекция „УТСД”, както и в отдел”МДТ” и в кметствата по населени места.
Видовете услуги можете да намерите в брошурите, разлепени по информационните табла на дирекциите или да получите информация от служителите.
Ние се стремим да предоставяме услуги с високо качество, най-близо до Вас, за да отговорим на Вашите нужди.
Ние приветстваме Вашата активност и ангажираност при съвместната ни работа.
Настоящата харта ще се осъвременява периодично!

Как да ни намерите?

Вие можете да се свържете с нас чрез:
 • Посещение от 8.00 до 17.00 часа в общината
 • Телефонно обаждане – тел. 09147/2101
 • Изпращане на писмо – 3240 с.Борован, ул.”Иван Вазов” 1
 • Електронна поща: ob_borovan@abv.bg

Какво предлагаме?

За Вас граждани и физически лица:
 • Услуги по гражданско състояние
 • Технически услуги свързани с устройство на територията
За Вас фирми и юридически лица:
 • Технически услуги свързани с устройство на територията
 • Услуги свързани със собствеността на общината

Как ще Ви обслужим?

 • открито и честно, любезно, търпеливо и отзивчиво;
 • при пълна равнопоставеност, еднакъв достъп до информация за услугите, които предоставяме, като не допускаме пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етническа принадлежност, гражданство, политически или други убеждения, религия или вяра, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение или произход, членуване в синдикални и други обществени организации и движения;
 • чрез предоставяне на пълна, точна и навременна информация на ясен и разбираем език;
 • без да разгласяваме предоставена от Вас лична информация;
 • спазвайки обявените с настоящата харта стандарти на обслужване.

Ако поставените от Вас въпроси не се отнасят до нашата дейност, ще Ви насочим към съответната администрация.

Какви стандарти спазваме?
 • веднага – при възможност;
 • не по-късно от 3 работни дни – по искане за извършване на административна услуга, когато се оформят писмено;
 • 7 дни – при произнасяне по искане за издаване на акт;
 • 14 дни – при искане за достъп до обществена информация;
 • до 1 месец – извършването на услугата налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка, събиране на сведения или проучвания;
 • специфични срокове, посочени изрично в специален закон;

Какво очакваме от Вас?
 • да идвате навреме за уговорените срещи;
 • да ни представяте пълна, точна и навременна информация;
 • да ни уведомявате в съответните срокове за настъпили промени в декларираните обстоятелства;
 • да уважавате нашите служители, за да могат да Ви обслужват по най-добрия начин;
 • да бъдете внимателни и любезни към другите ни клиенти;
 • да бъдете активни при търсенето на работа и да спазвате взаимно договорените действия;
 • да изразявате Вашето мнение и давате предложения за качеството на предлаганите услуги.
Търсим Вашето мнение!

Ще Ви бъдем благодарни, ако споделяте с нас Вашите бележки, препоръки и мнения. Те ще ни помогнат да подобрим качеството на услугите.
Мненията и предложенията можете да подавате писмено до Кмета на общината чрез деловодството или в кутията за мнения и предложения в общината.
Вие можете да подадете устно или писмено жалба, сигнал, молба до кмета на общината като до 1 /един/ месец ще получите отговор.

Вие имате право!

 • Да обжалвате административни актове в 14 дневен срок от издаването им
 • Да поискате достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация като право на достъп има:
 • български граждани
 • чужденец или лице без гражданство
 • българско или чуждестранно юридическо лице

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението се разглежда от Общинска администрация във възможно най – кратък срок, но не по – късно от 14 дни. След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.
На защита на личните Ви данни по Закона за защита на личните данни
Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Общинска администрация Борован е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити Вашите лични данни от нерегламентирано използване.

Вие имате право да отправите писмено заявление до Общинска администрация Борован, с което можете да искате:
 • потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до Вас;
 • актуализиране или поправяне на данни;
 • да се обоснове законосъобразността на обработване на личните Ви данни;
 • да се забрани на Общинска администрация да предоставя изцяло или частично обработените Ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване;
 • да поискате да бъдете информирани, преди личните Ви данни да се разкрият за първи път;

За контакти с нас:

Кмет на община Борован: тел: 09147/2001
Секретар на община Борован: тел: 09147/2101