Икономика

Основен поминък на населението от  община Борован е земеделието и свързаното с него животновъдство. Плодородната земя на площ от 160 000 дка благоприятства развитието на зърно-производството. По-голяма част от терените е с малък наклон, което е благоприятна предпоставка за стопанско усвояване.

Възстановената обработваема земя  е 161 997 дка, която е разпределена по села както следва:
Борован     62500 дка, в т.ч.  общинска земя  -     41,699 дка ниви;
Малорад     43340 дка, в т.ч. общинска земя   - 1392,582 дка ниви;
Добролево  26900 дка, в т.ч.  общинска земя  - 1173,124 дка ниви;
Нивянин     23500 дка, в т.ч.  общинска земя  -     67,337 дка ниви;
Сираково     5757 дка, в т.ч. общинска земя   -   192,139 дка ниви;

Държавен поземлен фонд
Малорад      2052,475 дка; 
Борован      2262,794 дка;
Добролево    494,058 дка; 
Нивянин     1156,512 дка; 
Сираково      233,887 дка;
 
На територията на община Борован има 15 арендатори, обработващи 1000 дка площи, 2 Земеделски кооперации, 58 частни земеделски  стопани.

Засети площи:
Пшеница -            71 810 дка
Ечемик    -            2 850  дка
Слънчоглед –       49 749 дка;
Царевица за зърно –  7 985 дка

Тенденции за развитие – отглеждане на зеленчукови култури и билки.

Общината е разделена на два ветеринарно-медицински участъка, в които са регистрирани общо 2301 животновъдни обекта.

Животните са разпределени по видове както следва:
Говеда    - 1661 бр. / крави – 1230 бр., телета  - 431 бр./
Овце       - 5234 бр.
Кози        - 1883 бр.
Биволи    - 25 бр.
Пчелни семейства – 1764 бр.
Свине    - 675 бр.

За стопанската 2007/08 г. с решение на Общински съвет – Борован, на всички животновъди са предоставени безвъзмездно 14267,633 дка мери и пасища.