На 13 юни  2018 година, кмета на Община Борован, инж.Десислава Тодорова подписа договор за безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд земеделие за реконструкция и ремонт на част от  водоснабдителните системи на територията на Община Борован. Финансовата помощ е по Подмярка 7.2“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби  инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. Съфинансирана  от ЕЗФ за Развитите на селските райони. По проектът „Реконструкция на част от водоснабдителните системи ще бъдат ремонтирани части от водоснабдителната мрежа на  селата:  Добролево, Сираково, Нивянин и Малорад в Община Борован. 

Кметът на Община Борован продължава да следва своята инвестиционна програма за развитие  и подобряване качеството на живот на жителите на общината.