Контакти

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БОРОВАН

Адрес: с. Борован Област Враца, ул.”Иван Вазов“ № 1, п.к. 3240,e-mail:

тел. 09 147/ 94-40, fax: 09 147/ 92-00 моб. 0893 666 306 – Валя Лиловска – технически секретар

ob_borovan@abv.bg, www.borovan.bg

КМЕТ НА ОБЩИНА

инж. Десислава Димитрова Тодорова

тел.09 147/ 93-30 ; моб.0896 70 96 44;  e-mail: ob_borovan@abv.bg 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ" 

г-жа Илияна Донкова Дончовска - Бърдарска

тел. 09 147 / 92-62; моб. 0893 666 373; e-mail: il.donkova@abv.bg

ЗАМ.КМЕТ „Инвестиционна политика, проекти и обществени  поръчки“.

г-жа Десислава Николаева Марковска 

 моб.0878 248 668 ; e-mail: ob_borovan@abv.bg 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

г-жа Таня Николва Петкова 

тел: 09147/ 93-18; тел.09 147/93-01; ob_borovan@abv.bg 

моб. 0896 709 642 

КМЕТСТВА В ОБЩИНА БОРОВАН

Кметство с. Малорад

г-н  Иво Иванов  – Кмет на кметство

тел.09141/ 92-93; моб. 0896 709 652 

Кметство с.Добролево

г-н  Илиян  Буковски – Кмет на Кметство

тел.09159/ 90-73 ; моб. 0896 709 648

Кметство с. Нивянин

Николай Христов -Кмет на Кметство  

тел. 09147/92-78; моб.0896/ 709 630

Кметство с. Сираково

г-н  Гриша  Георгиев – Кметски наместник 

тел. 09172/ 91-35; моб. 0896/ 709 631

ДИРЕКЦИЯ БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

г-н Фейсал Кариманов - Директор Дирекция"БФСДАИО"

тел. 09 147/ 94 - 27

e-mail: finansi_ob@abv.bg

г-жа  Марияна Вельовска – гл.експерт “Финанси“

тел. 09 147/ 93 - 81 моб. 0896 709 651

e-mail: finansi_ob@abv.bg

г-жа  Димитринка Кузманова – ст.експерт “ Счетоводител„

тел. 09 147/94 - 39; моб. 0896 709 637 

e-mail: finansi_ob@abv.bg

г-жа  Веса Стойчовски – гл.специалист  „Счетоводство и кадри“

тел. 09 147/ 92-90 

e-mail: finansi_ob@abv.bg

г-жа  Мариета Лиловски – гл.специалист  „Касиер и РЗ“

тел.09 147/94 - 39

e-mail: finansi_ob@abv.bg

Николай Ганчев - ст. експерт   ОМП

тел. 09147/93-84; моб.0894 631 243 

г-жа Инна Палибачийска - ст.експерт  ГРАО

тел.09 147/94-60; моб. 0896 709 633 

г-жа  Цветелина Масларска –гл. специалист ГРАО и Архив

тел.09147/94-60;  моб.0896 709639 

гл. специалист  „Деловодство“

тел: 09 147 /94 – 60

г-жа Веселина Геормезовска - юристконсулт към Дирекция " БФСДАИО  и гл.счетоводител "

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ“

инж. Калинка Петкова - Директор Дирекция  - УТОСЕУЗ

тел. 09 147/ 93 - 84,моб. 0896 709 653 ; tsu_borovan@abv.bg

арх. Николай Нанков   - Главен архитект на Община Борован

тел.: 09 147/ 93 - 84

Димитър Димитров – Ст. специалист „Незаконно строителство“ 

тел. 09 147/ 93 - 84

г-жа Галя Златковска – гл. специалист – УТСТ

тел. 09 147/ 93 - 84

тел. 09 147/ 93 - 84 

г-жа Цветелина  Валентинова – гл.специалист „Хуманитарни дейности“

тел.09147/ 94 - 73, моб. 0893 354 160

г-жа Румяна Тодорова  – гл. експерт „Земеделие, гори и екология“

тел.09 147/ 93 - 84

г-жа Галинка Хлебарска – ст. експерт “Общински приходи и разрешителни за строежи“ 

тел.: 09 147/ 93 – 29; моб. 0896 709 632 

г-жа Марчела Вельовска – гл.специалист  „Местни данъци и такси и принудителни събирания“

тел.: 09 147/ 93 – 29

ДИРЕКЦИЯ „ ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, ПРОЕКТИ И  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

инж. Владимир Буковски – Директор дирекция  ИППИОП  

тел. 09147/ 92 - 03, моб. 0895 668 151 

г-жа Ани Искренова – гл. експерт „Европейски проекти и национални програми“

тел. 09147/ 92 - 03,0896 709 638  e-mail: a_iskrenova@abv.bg

г-жа Наталия  Генчовска – гл. специалист“ Национални програми и трудова заетост“

тел.0894/ 63 12 47

г-жа Росица Николова – гл. специалист “Счетоводител европейски проекти и програми“  

тел. 09147/ 94 - 39

г-жа Вергиния Миткова – гл.специалист “Спорт, туризъм, етнически и демографски въпроси“ 

тел. 09147/ 94 - 73

г-жа Габриела Геормезовска – тех. сътрудник " Общински съвет и призовкар"

тел. 09147/ 94 - 04

г-жа Валентина Цанова – гл.специалист,куриер и призовкар

тел. 09147/ 92 - 10

г-жа Маргарита Стойновска - Домакин 

моб. 0896/ 70 9634

Дежурен по съвет

тел. 09 147 / 92 - 10

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров” – Борован

г-жа Десислава Василева – директор

тел. 0884 189 739

Основно училище "Отец Паисий " - с. Борован

г-жа Нели Найчова - директор

тел. 0894 631 239

Основно училище Св. св. "Кирил и Методий " - с.Малорад

г-жа Мая Донкова - директор

тел. 0894 631 240

Основно училище Св. св. "Кирил и Методий" - с.Добролево

г-жа Донка Бичовска  - директор

тел. 0894 631 245

ДГ “Тошка Петрова“ с.Борован с филиал „Митко Палузов“ с.Нивянин

г-жа Силвия Ангелова - директор

тел. 0894 631 242,

ДГ"Юрий Гагарин"с.Малорад, с филиал Иван Нивянин с.Добролево   

г-жа Полина Гарванска - директор

тел. 0894 631 244

ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВАН

Народно Читалище "Цани Иванов " с.Борован

г-н Димитър Митев  - тел. 09 147/ 93 - 57

Народно Читалище,,Просвета 1919 ’’с. Малорад

г-жа Димитрина Найденова – тел. 0885 871 801

Народно Читалище „Пробуда“-с. Добролево

г-н Ивка Недялкова  – тел. 0878 784 963

Народно Читалище,,Васил Левски’’с.Нивянин   

 19147 /22 -58

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 1 И 2 – с. Борован

Управител - 0893 516085

Център за подкрепа на личностното развитие „Маша Белмустакова“ – с.Борован

Директор - Ивалина Бърдарска 

тел.0887 979201 

Домашен социален патронаж

Борислава Стайкова 

тел. 0894 631 246

Поликлиника с. Борован

Общо практикуващи лекари

Д-р Дилков,  Д-р Железарска

Стоматолози

г-жа Сирма Дойчинва

г-жа Десислава  Ценова