Краткосрочна програма за насърчаване изполването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Борован

Краткосрочна програма за насърчаване изполването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Борован за 2020-2023г.