Материали за заседение за 21.04.2016г.


Дневен ред за предстоящо заседание на Общински съвет Борован

 

 Уведомяваме Ви, че на 21.04.2016г. от 14:00ч. ще се проведе      заседание на Общински съвет- Борован в музикалната зала на Читалище „Цани Иванов” с.Борован   при следния дневен ред:

1.Информация за административното обслужване в община Борован.

2.Информация за работата на Кметствата в Община Борован. 

3. Програма за майските културни тържества в Община Борован.

                4.Докладни

                                                                  

 - Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на Община Борован относно : Вземане на решение за промяна в състава  на Обществен съвет за контрол в социалното подпомагане

- Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на Община Борован Относно: Приемане на  Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борован за периода 2016-2020г.и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Борован за 2017г.

Годишен план за равитието на социалните услуги в Община Борован за 2017г.

Дейности за развитие на социалните услуги за 2017г. в Община Борован

- Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на Община Борован Относно: Одобряване на средства за командировки на Кмета на Община Борован за І тримесечие на 2016 година.

- Предложение  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на Община Борован Относно: кандидатстване на община Борован по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия от Програма за развитие на селските райони  2014- 2020 г.

     - Докладна записка от инж.Десислава Димитрова Тодорова    Кмет на Община Борован, област Враца ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борован,   бенефициент  в разработването и изпълнението, в случай на одобрение, на проектно предложение  „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ относно схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г

 

            5.Организационни  

            6.Питания

           

                  Председател: 

                  на ОбС Борован…………….

             /Ив.Костовски/      Материали за заседание за 21.04.20016г.
Доклад за административно обслужване
Анкета административно обслужване
Предложение до Общински съвет във връзка проект „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад - Община Борован”