О б я в л е н и е - На местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Борован

О б я в л е н и е - На местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Борован

О б я в л е н и е
 
 
       На Местната комисия за борба с противообществените         прояви на малолетни и непълнолетни – Борован
 
 
 
      На основание НП № 662 и 663/2011 г. на РУП- Бяла Слатина и на основание чл.15 от ЗАНН, МКБППМН- БОРОВАН налага „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” за извършено административно нарушение на ИЛИЯН РУМЕНОВ ВЪЛЬОВСКИ , с настоящ адрес в с. Борован- ул. „Паисий Хилендарски” №29.
 
 
 
 
    На основание НП № 671 и 672/2011 г. на РУП- Бяла Слатина и на основание чл.15 от ЗАНН, МКБППМН- БОРОВАН налага „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” за извършено административно нарушение на ТРИФОН РОСИЦОВ МАЛИНОВ , с настоящ адрес  с. Нивянин, ул. „Лазар”.
 
 
 
 
  МКБППМН – БОРОВАН
                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ ......................
                    / Я.БЕЦИНСКА /