О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем

                                                                 ОБЩИНА БОРОВАН

    На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА с чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС , във връзка с чл.17 , ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 за РПСУРОИ и на основание Решение № 411, Протокол № 36 от 15.02.2011 год. на Общински съвет Борован
                                                                     О Б Я В Я В А
    Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – помещение за търговска дейност с площ от 31 кв. м., находящо се в едноетажна масивна сграда, частна общинска собственост, цялата със застроена площ от 152.00 кв.м., с. Добролево, Община Борован, Област Враца при следните условия:
1. Наименование на обекта на търга: Самостоятелен обект - помещение за търговска дейност с площ от 31 кв. м., находящо се в едноетажна масивна сграда, частна общинска собственост, цялата със застроена площ от 152.00 кв.м., с. Добролево, Община Борован, Област Враца.Начална месечна наемна цена за обекта в размер на 93,00 (деветдесет и три) лева с ДДС; Стъпка на наддаване – 5.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 110.00 лева.
2. Краен срок за внасяне на депозита - 18.03.2011 г., 17:00 часа в касата на Общината.
3. Срок за наемане – 5 (Пет) години.
4. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината – МДТ до 18.03.2011 г., 17:00 часа. Цена 150 лева.
5. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 18.03.2011 г., 17:00 часа в деловодството на Общината.
6. Срок за извършване на оглед на обекта - 18.03.2011 г., 17:00 часа.
7. Място, ден и час на провеждане на търга: 21.03.2011 г. (понеделник) от 11:00 часа в стаята на зам. Кмета на Община Борован.
8. Следващ търг след 30 дни и така до отдаването под наем на обекта.


За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 09147/9203, 2085,, факс 09147/9220