Общи данни за проекта

Проект „Служителите на Община Борован-компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“

 по договор № А12-22-167/04.06.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос:  ІІ. „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия:  BG051PO002/12/2.2-07

Бенефициент: Община Борован

Регистрационен номер: А12-22-167 / 04.06.2013 г.

Наименование на проекта: Служителите на Община Борован – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса

Място на изпълнение: Република България – Община Борован

Размер на безвъзмездната  помощ:

Обща стойност на проекта: 34 772,56 лева, 100 % финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Период за изпълнение: 12 месеца

Партньори:  Няма

Целева група:  Служителите на служебно и трудово правоотношение на Община Борован. Кметове на кметства.