На 12 февруари  кметът на община Борован инж.Десислава Тодорова подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ПО ПОДМЯРКА 7.2“ ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ОТ МЯРКА 7„ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПРСР 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

По проекта се предвижда  да се извърши реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в Община Борован, в селата Борован, Малорад , Добролево, Нивянин и Сираково.  Срока за завършване на инвестицията: 36 месеца от дата на подписване договора за предоставяне на финансовата помощ от Разплащателна Агенция към ДЗФ – гр.София

Община Борован в лицето на кмета, продължава своята инвестиционна политика, относно подобряване на инфраструктурата във всички населени места в общината. С цел  подобряване на условията на живот на своите жители.