ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско и

ОБЯВЛЕНИЕ
 
Община борован
 
            На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание Решение № 333, Протокол № 27 от 30.04.2010 г. и Решение № 58, Протокол № 7 от 20.03.2012г на Общински съвет Борованобявява публичен търг с явно наддаване за продажба на общински обекти частна общинска собственост при следните условия:
1. Наименование на обектите на търга с начална тръжна цена Самостоятелен обект - кв.111, по плана на с. Добролево, целият с площ 17 295 кв.м. – незастроен, с начална тръжна цена 55 344.00 лв.в т.ч.
1.1 Самостоятелен обект – УПИ №І, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 575 кв.м. – незастроеначална тръжна цена 5 040.00 лв..; Стъпка на наддаване – 500.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 504.00 лв.
1.2. Самостоятелен обект – УПИ №ІІ, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 575 кв.м. – незастроеначална тръжна цена 5 040.00 лв..; Стъпка на наддаване – 500.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 504.00 лв.
1.3. Самостоятелен обект – УПИ № ІІІ,кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 575 кв.м. – незастроеначална тръжна цена 5 040.00 лв..; Стъпка на наддаване – 500.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 504.00 лв.
1.4. Самостоятелен обект – УПИ № ІV, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 840 кв.м. – незастроеначална тръжна цена 5 888.00 лв..; Стъпка на наддаване – 500.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 588.80 лв.
1.5. Самостоятелен обект – УПИ № V, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 890 кв.м. – незастроеначална тръжна цена 6 048.00 лв..; Стъпка на наддаване – 500.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 604.80 лв.
1.6. Самостоятелен обект – УПИ № VІ, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 880 кв.м. – незастроен.Начална тръжна цена 6 016.00 лв.Стъпка на наддаване – 500.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 601.60. лв.
1.7. Самостоятелен обект – УПИ № VІІ,кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 840 кв.м. – незастроен.Начална тръжна цена 5 888.00 лв. Стъпка на наддаване – 500.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 588.80 лв.
1.8. Самостоятелен обект – УПИ № VІІІ,кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 615 кв.м. – незастроен.Начална тръжна цена 5 168 лв.Стъпка на наддаване – 500.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 516.80  лв.
1.9. Самостоятелен обект – УПИ № ІХ, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 890 кв.м. – незастроен.Начална тръжна цена 6 048 лв.Стъпка на наддаване – 500.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 604.80 лв.
1.10. Самостоятелен обект – УПИ № Х, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 615 кв.м. – незастроен.Начална тръжна цена 5 168 лв.Стъпка на наддаване – 500.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 516.80  лв.
2. Краен срок за внасяне на депозита - 23.04.2012г., 16:00 часа в касата на Общината.
3. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината до 23.04.2012г., 16:00 часа. Цена 50 лева.
4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 23.04.2012г., 16:00 часа в деловодството на Общината.
5. Срок за извършване на оглед на обекта - 23.04.2012г., 16:00 часа .
6. Място, ден и час на провеждане на търга: 24.04.2012г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на Общината.
7. Следващ търг след 30 дни и така до продажбата на обекта.
 
За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 09147/9203, факс 09147/9200