ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско и

                        ОБЯВЛЕНИЕ
 
Община борован
                                                                    На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание Решение № 60, Протокол № 7 от 20.03.2012 г. на Общински съвет Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се в с. Борован, Община Борован, Област Враца при следните условия:
1.    Наименование на обекта на търга: Самостоятелен обект –  представляващ друга неземеделска земя, имот № 213004 с площ от 0.822 дка, категория на земята при неполивни условия-трета, начин на трайно ползване- стопански дворачална тръжна цена 3 206.00 лв.
2. Стъпка на наддаване – 3 00.00 лева
3. Размер на депозита за участие в търга – 320.60 лв.
4. Краен срок за внасяне на депозита - 19.04.2012г., 16:00 часа в касата на Общината.
5. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината до 19.04.2012г., 16:00 часа. Цена 50 лева.
6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 19.04.2012г., 16:00 часа в деловодството на Общината.
7. Срок за извършване на оглед на обекта - 19.04.2012г., 16:00 часа .
8. Място, ден и час на провеждане на търга: 20.04.2012г. (петък) от 10:00 часа в сградата на Общината.
9. Следващ търг след 30 дни и така до продажбата на обекта.
 
За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 09147/9203, факс 09147/9200