ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско и

ОБЯВЛЕНИЕ
 
Община борован
 
            На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание Решение № 377, Протокол № 32 от 29.10.2010 г. и Решение № 57, Протокол № 7 от 20.03.2012 год. на Общински съвет Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба  на урегулиран недвижим имот, частна общинска собственост, намиращи се в с. Сираково, Община Борован, Област Враца при следните условия:
1. Наименование на обектите на търга: Самостоятелен обект - „Търговска сграда” с.Сираково, общ. Борован, обл. Враца – квартал 16,кадастрален № 133, парцел ІХ, представляваща масивна сграда със стоманобетонна конструкция със застроена площ 500 кв.м., етажност- два етажа с начална тръжна цена от 157 000.00. Стъпка на наддаване – 10 000.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 10% от началната тръжна цена- 15 700 лв..
2. Краен срок за внасяне на депозита - 20.04.2012 г., 16:00 часа в касата на Общината.
3. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината до - 20.04.2012 г., 17:00  часа. Цена 50 лева.
4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 20.04.2012 г., 16:00  часа в деловодството на Общината.
5. Срок за извършване на оглед на обекта -    20.04.2012 г., 16:00 часа.
6. Място, ден и час на провеждане на търга: 23.04.2012 г. (понеделник)от 10:00 часа в сградата на Общината.
   7. Следващ търг след 30 дни и така до продажбата на обекта.
 
 
За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 09147/9203,  факс 09147/9200