ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско и

ОБЯВЛЕНИЕ
 
Община борован
            На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание Решение № 114, Протокол № 9 от 19.09.2008 г. и Решение № 59, Протокол № 7 от 20.03.2012 г. на Общински съвет Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се в с. Борован, Община Борован, Област Враца при следните условия:
1. Наименование на обекта на търга: Самостоятелен обект – УПИ № ІІІ, кв.1, пл.№762 по плана на с.Борован, дворно място с площ 815 кв.м. и находящите се в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 200 кв.м. и бунгало със застроена площ 32 кв.м. – (Общинска управа), с начална тръжна цена 39 110.00 лв.
2. Стъпка на наддаване – 3 000 лева
3. Размер на депозита за участие в търга – 3 911.00 лв.
4. Краен срок за внасяне на депозита - 20.04.2012г., 16:00 часа в касата на Общината.
5. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината до 20.04.2012г., 16:00 часа. Цена 50 лева.
6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 20.04.2012г., 16:00 часа в деловодството на Общината.
7. Срок за извършване на оглед на обекта - 20.04.2012г., 16:00 часа .
8. Място, ден и час на провеждане на търга: 23.04.2012г. (понеделник) от 14:00 часа в сградата на Общината.
9. Следващ търг след 30 дни и така до продажбата на обекта
 
За контаkт: Община Борован, обл. Враца, тел. 09147/9203, факс 09147/9200