ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско

 
 
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
Община борован
            На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4  за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС  и на основание Решение № 260, Протокол № 20 от 30.09.2009 г. и Решение № 56, Протокол № 7 от 20.03.2012 г.на Общински съвет Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени недвижими имоти, частна общинска собственост, намиращи се в с. Добролево, Община Борован, Област Враца при следните условия:
 1. Наименование на обектите на търга:
·        Самостоятелен обект – Масивна сграда, метален цех със  застроена площ от 132.14 кв. м. , ведно с отстъпено право на строеж, с начална тръжна цена 9 995,60 лв., разположен в имот № 022015 по плана за земеразделяне на  с. Добролево, Община Борован, Област Враца. Стъпка на наддаване –  500.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 999.56  лева.
·        Самостоятелен обект –   Масивна сграда за казан и разплодници,  със застроена площ от 73.81 кв., ведно с отстъпено право на строеж,  с начална тръжна цена 6 844.40 лв.,  разположен в имот № 022015 по плана за земеразделяне на  с. Добролево, Община Борован, Област Враца. Стъпка на наддаване –  500.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 684.44  лева.
2. Краен срок за внасяне на депозита - 23.04.2012г., 17:00 часа в касата на Общината.
3. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината до 23.04.2012г., 16:00 часа. Цена 150 лева.
4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 23.04.2012., 16:00 часа в деловодството на Общината.
5. Срок за извършване на оглед на обекта - 23.04.2012., 16:00 часа.
6. Място, ден и час на провеждане на търга: 24.04.2012. (вторник) от 14:00 часа в сградата на Общината.
7. Повторен търг след 30 дни и така до продажбата на обекта.
 
 
За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 09147/9302, факс 09147/9200