Обявление относно инвестиционен проект за обект: “Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места село Борован и село Д

ОБЩИНА БОРОВАН

О Б Я В Л Е Н И Е

В Община Борован е внесен и одобрен КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива), съдържащ:
а) план – схема на водопроводната мрежа на с.Добролево по ул.”Христо Ботев”, южно от кв.1 по регулационния план на с.Добролево.
б) инвестиционен проект за обект: “Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места село Борован и село Добролево, община Борован”
подобект:
“Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Добролево, община Борован
Издадени са разрешение за строеж №10/ 05.09.2013г. за обект: “Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места село Борован и село Добролево, община Борован”
подобект:
“Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Добролево, община Борован “ и
Заповед №347/05.09.2013г. на Кмета на община Борован за одобряване на план-схемата.
В 14-дневен срок от получаването на настоящето обявление имате право да възразите в случай на несъгласие с одобрената проектна документация, издаденото разрешение за строеж и Заповедта за одобряване на план-схемата на водопроводната мрежа на с.Добролево по ул.”Христо Ботев”, южно от кв.1 по регулационния план на с.Добролево чрез Община Борован пред Административен съд-Враца.
Проекта, разрешението за строеж и Заповедта за одобряването на план-схемата са на Ваше разположение в стаята на Техническа служба в Община Борован.


КМЕТ ОБЩИНА БОРОВАН:
инж. Десислава Тодорова


ИК/ГЗ