ОБЯВЛЕНИЕ - предстоящия „Ремонт на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улиците в населените места в Община Борован”

ОБЯВЛЕНИЕ        Във връзка с предстоящия „Ремонт на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улиците в населените места в Община Борован” с три обособени позиции: Позиция 1: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1037 в участъка в регулацията на с.Малорад до границата с.Рогозен/ІІІ – 133/”; Позиция 2: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1015 от с.Борован до с.Малорад /VRC 1037/ извън регулация”; Позиция 3: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 2002 от с.Добролево до с.Сираково; VRC 1016 границата с.Алтимир – с.Сираково – границата с.Рогозен /VRC 1037/”,на основание чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Ви каним да предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение съгласно приложенията.
      Срок за извършване на оглед на обекта – 08.06.2010 г., 14:00 часа.
      Срок за подаване на предложенията – 08.06.2010 г., 17:00 часа в деловодството на общината, на адрес: Област Враца, Община Борован, с.Борован, ул. „Иван Вазов” №1.
Комплект от образци и изисквания към офертата и изпълнителите можете да получите в стая № 27, сграда 2 на Община Борован (отдел „Разработване и управление на проекти”), както и на интернет страницата на Община Борован - www.borovan.bg .
За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2085, факс 09147/2592, e-mail: ob_borovan@dbv.bg

Приложения:
1. Покана - Пълно описание на обекта на поръчката.
2. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите за избор на изпълнител.
3. Оферта (образец).
4. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на договора и квалификация на участника: Справка (образец).
5. Ценово предложение (образец).
6. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП (образец).
7. Декларация по чл. 47, ал.2 от ЗОП (образец).
8. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП (образец).
9. Декларация по чл.13 ал.1 т.8 от НВМОП (образец).
                                                                                                 КМЕТ НА ОБЩИНА
                                                                                                 БОРОВАН:
                                                                                                                  /П.Цветковски/
АК/МН