ОБЯВЛЕНИЕ - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на урегулиран недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се в с. Ма

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Борован

 
           
 

                На основание чл. 17, ал.1 и 2 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, Решение № 15, Протокол № 3 от 27.12.2012 год. на Общински съвет обявявам публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на урегулиран недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се в с. Малорад, Община Борован, Област Враца при следните условия:

 

1. Наименование на обектите на търга: Самостоятелен обект – Масивна комбинирана сграда (Автоспирка) в кв. 51, ул. „Георги Димитров” № 38, по плана на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца  със застроена площ112 (Сто и дванадесет) кв. м. Начална месечна наемна цена 336.00 лв..Стъпка на наддаване – 30.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 403.20 лв.

2. Краен срок за внасяне на депозита - 08.02.2012 г., 17:00 часа в касата на Общината.
3. Срок за наемане – 5 (Пет) години

4. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината до - 08.02.2012., 17:00 часа. Цена 150 лева.

5. Паричната гаранция за изпълнение на задълженията по договора за наем в размер на 10% от достигнатата на търга годишна наемна цена се внася в касата на общината към датата на подписване на договора.

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 08.02.2012., 17:00 часа в деловодството на Общината.

7. Начин на плащане на цената – на равни месечни вноски, като първата месечна  наемна цена се заплаща при подписване на договора, а всяка следваща до 30 число на текущия месец.

8. Срок за извършване на оглед на обекта - 08.02.2012 г., 17:00 часа.

9. Място, ден и час на провеждане на търга: 09.02.2012г. (четвъртък)от 14:00 часа в сградата на Общината.

10. Повторен търг след 30 дни и така до отдаване под наем на обекта.
 
 
 

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 09147/9302, факс 09147/9200