ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛ  НА ДЛЪЖНОСТИ :

1.Юрисконсулт,  Дирекция „Бюджет, финансово-счетоводни дейности, административно и информационно обслужване”и Главен счетоводител” в Община Борован - УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати за длъжността "Юристконсулт"  

2.Старши експерт ГРАО, Дирекция „Бюджет, финансово-счетоводни дейности, административно и информационно обслужване”и Главен счетоводител” в Община Борован - УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати за длъжността "Старши експерт ГРАО"