Обявява - публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Борован

 

     На основаниечл. 40, ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован,във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание  Решение № 16 Протокол № 3 от 27.12.2011 год.и  Решение № 43 Протокол № 6 от 23.02.2012 год. на Общински съвет Борован  обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, частна общинска собственост при следните условия:

 
1. Наименование на двежимите вещи, обект на търга: 

1.1 Лек автомобил – Марка „Мерцедес С180” с рег. № ВР 3637 АР.Начална тръжна цена 4200.00 лв. Стъпка на наддаване – 100.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 420.00 лв.

1.2 Лек автомобил – Марка „Ситроен ZХ” с рег. № ВР 6086ВА .Начална тръжна цена 1250 лв. Стъпка на наддаване – 100.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 125.00 лв.

1.3 Автобус Марка „Ивеко” с рег. № ВР 6066 АТ .Начална тръжна цена 14500.00 лв. Стъпка на наддаване – 500.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 1450.00 лв.

2. Краен срок за внасяне на депозита - 10.04.2012г., 16:00 часа в касата на Общината .

3. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината до - 10.04.2012г., 16:00 часа часа. Цена 50 лева.

4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 10.04.2012г., 16:00 часа в деловодството на Общината.

5. Срок за извършване на оглед на обекта - 10.04.2012г., 16:00.
6. Място, ден и час на провеждане на търга: 11.04.2012г. (сряда)от 11:00 часа в сградата на Общината.

   7. Следващ търг след 30 дни.  

 
 
За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 09147/9302,, факс 09147/9200