Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА БОРОВАН

Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

-              Автобиография

-              Мотивационно писмо

-              Копие от диплома за завършено средно образование

-              Заявление по образец

 

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Борован Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес:

www.borovan.bg ,

 

Изисквания към кандидатите:

-              Завършено средно образование

-              Принадлежност към местна уязвима етническа общност

-              Познаване на здравните и социални проблеми на общността

-              Владеене на езика на общността

-              Комуникативни умения

-              Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

 

Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

 

Краен срок за подаване на документи:15.01.2017г. 

Документите се подават в деловодството на Община Борован

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

-              Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

-              Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

-              Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

-              Подпомагане при попълване на различни документи;

-              Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

 

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

  Заявление