Очаквани резултати


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Разработен график за изпълнение на дейностите
2. Изработена тръжна документация за избор за външен изпълнител по дейност 4.
3. Изработен бланков договор за директно възлагане на дейност 2. На външен изпълнител.
4. Проведена процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител по дейност 4.
5. Сключен договор с външен изпълнител.
6. Предадени в срок и съобразно изискванията междинни финансови и технически доклади.
7. Проведени девет срещи на екипа.
8. Проведена начална пресконференция.
9. Отпечатани 100 броя листовки.
10. Изработен банер.
11. Изработени 100 комплекта папки и химикалки.
12. Обучени общо 30 служители в ИПА и получили сертификати за преминали обучения в ИПА.
13. Проведени три обучения по ключови компетенции.
14. Обучени общо 75 служители по ключови компетенции.
15. 75 служители получили сертификати по ключови компетенции.