Очаквани резултати

Проект „Служителите на Община Борован-компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“

 по договор № А12-22-167/04.06.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

1.         Обучени 19 служители по различни курсове в ИПА

2.         Проведени групови обучения за екипна ефективност и ефективно лидерство за 32 участника

3.         Подобрена работата на служителите в общината

4.         Осигурена информация и публичност

5.         Успешно отчетен проект