Откривам публичен търг с явно наддаване за отдадване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляваща помещение № 4 на I-ви етаж в сградата на Поликлиника, находяща се в УПИ I, пл.№ 771, кв.1в по плана на с.Борован, общ. Борован, обл. Враца с площ от 15.83 кв.м,