Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Борован за 2014г.

ПОКАНА

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и във връзка с § 122 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПФ Кметът на Община Борован – инж. Десислава Тодорова
К А Н И
всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, представители на читалища, неправителствени организации и медии на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОРОВАН ЗА 2014 година по следния график:
• На 27.11.2013 г. от 10.00 часа в Сградата на Кметството с.Сираково;
• На 27.11.2013 г. от 11.30 часа в сградата на Читалището с.Добролево;
• На 28.11.2013 г. от 10.00 часа в сградата на Читалището с.Малорад;
• На 28.11.2013 г. от 13.00 часа в Сградата на Кметството с.Нивянин;
• На 29.11.2013 г. от 10.00 часа в Музикалната зала на Читалище „Цани Иванов” – с. Борован;

Проектът за бюджет на община Борован за 2014 год. е на разположение за информация на заинтересованите лица всеки работен ден от 08.30 до 16.00 ч. в Деловодството на Общинска администрация Борован и е публикуван на интернет страницата на Община Борован www.borovan.bg


КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН
(инж. Десислава Тодорова)


Приложение Разходи по дейности

Приложение  Приходи