Правила за организацията и дейността на Общински обществен съвет за противодействие на корупцията

 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА – БОРОВАН

ГЛАВА І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ФЕНКЦИИ НА ОБЩИНСКИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Чл.1. С тези правила се уреждат основните въпроси, свързани с организацията, дейността и функциите на Общинския обществен съвет за противодействие на корупцията.

Чл.2. /1/. ОбОСПК изпълнява националната стратегия за противодействие на корупцията на територията на община Борован, спомага за упражняване на граждански контрол и дава възможност за чества конкуренция, прозрачност и публичност.

/2/. ОбОСПК осигурява антикорупционно сътрудничество между Общинската администрация, неправителствените организации, средствата за масово осведомяване и представители на бизнеса в общината.

/3/. ОбОСПК разглежда постъпили сигнали и може да изисква извършване на проверки по тях от компетентните органи.

/4/. Сигнали извън компетенцията на Съвета се изпращат до Областния съвет и до администрацията на Министерски съвет на Република България на вниманието на Комисия по превенция и противодействие на корупцията.

Чл.3. Дейността на ОбОСПК се осъществява при спазване принципите на законност, прозрачност и ефективност.

 

ГЛАВА ІІ

СТРУКТУРА НА СЪВЕТА

Чл.5. /1/. ОбОСПК е със следната структура:

Председател: кмет на Община Борован

Зам.председател: зам.кмет на Община Борован

Секретар: секретаря на Община Борован

Членове:

началник РПУ – Борован;

Н-к отдел „Местни данъци и такси” – Борован;

Двама представители на бизнеса;

Един представител на общинска медия;

Двама представители на неправителствени организации;

Двама представители на читалищното настоятелство.

Чл.6. Поименният състав на ОбОСПК се утвърждава със заповед на кмета на Община Борован.

Чл.7. При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от зам.председателя.

Чл.8. Председателят на ОбОСПК:

1.    Свиква с покана работните срещи на Съвета;

2.    Представлява Съвета;

3.    Определя дневния ред;

4.    Ръководи работните срещи и цялостната работа на Съвета.

Чл.9. Зам.председателят на ОбОСПК изпълнява задачи, възложени му пряко от председателя.

Чл.10. Секретарят на ОбОСПК:

1.    Подготвя материалите за всяка работна среща и ги довежда до знанието на членовете на Съвета;

2.    Подготвя проект на дневен ред за всяка работна среща чрез включване в него на постъпили писмени предложения, който представя на председателя.

ГЛАВА ІІІ

СВИКВАНЕ.КВОРУМ.ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.11. /1/. Работните срещи се свикват с покани от името на председателя до членовете на ОбОСПК по негова инициатива или по инициатива на който и да е член на Съвета;

/2/. Поканата по ал.1 се отправя поне 10 /десет/ дни преди датата на работната среща на Съвета. За писмена покана се счита и изпратената по факс или ел.поща;

/3/. При спешни случаи поканата може да бъде и устна;

/4/. Независимо от формата на поканата, тя трябва да съдържа информация относно датата, часа, мястото на работната среща и включените в проектния дневен ред въпроси за обсъждане.

Чл.12. /1/. За провеждане на редовна работна среща е необходимо да присъстват поне ½ от състава на Съвета, като ако до 15 минути от обявения в поканата час не е на лице нужния кворум, срещата се провежда с явилите се в това число – Председател, а ако е възпрепятстван, от представляващият го зам.председател и поне 5 /пет/ от членовете на Съвета.

/2/. По обсъжданите въпроси присъстващите лица изготвят проекти на решения, които се изпращат на не присъствалите за гласуване. Те са длъжни да изразят становище в рамките на 7 /седем/ дни от получаване на проекта. Не получаването на становище в упоменатия срок се приема за съгласие.

/3/. При системно не вземане участие в работни срещи на Съвета, съответен член може да бъде сменен със Заповед на кмета по негова инициатива. За системно не участие се счита неявяването на повече от 3 /три/ поредни работни срещи на Съвета и то без уважителни причини.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаване от ОбОСПК.

§2. По неуредени с този Правилник въпроси ОбОСПК се произнася със Заповед на кмета.