Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в Община Борован, обл. Враца мандат 2011- 2015 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този Правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация .
Чл.2. Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация,действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.
Чл.3. /1/ Правилника има за цел да осигури ефективна организация на работата на Общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници , взаимодействието им с Общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.
/2/ Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско участие.
Чл.4./1/ Общинският съвет се състои от 13/тринадесет/ съветници и заседава в сградата на читалище”Цани Иванов”до 25 число на месеца .
/2/. Заседание може да се проведе и на друго място на територията на Общината по решение на председателския съвет.
/3/. По изключение , с решение на Общинския съвет заседание може да се проведе и извън територията на Общината .
Чл.5./1/.Общинският съвет:
1.създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство най- малко от 7 общински съветници ;
2.одобрява структурата на Общинската администрация по предложение на кмета на Общината с мнозинство най-малко от 7 общински съветници;
3.избира и освобождава председателя на Общинския съвет с мнозинство най-малко от 7 общински съветници;
4.определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредби и средствата за работна заплата на персонала от Общинския бюджет по предложение на кмета на Общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
5. приема и изменя годишния бюджет на Общината , осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му с мнозинство най- малко от 7 общински съветници;чрез поименно гласуване
6. определя размера на местните такси и цените на услуги с мнозинство от 7 общински съветници;чрез поименно гласуване.
7. приема решение за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на Общината и кметовете на кметства с мнозинство най-малко от 7 общински съветници;чрез поименно гласуване.
8. приема решение за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на Общината в тях с мнозинство най малко от 7 общински съветници;чрез поименно гласуване.
9. приема решение за ползване на банкови кредити за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред определени със закон, с мнозинство най малко от 7 общински съветници;чрез поименно гласуване.
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на Общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на Общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на Общината,които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.
13.приема решение за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;чрез поименно о гласуване
14.приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина както и с други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на Община в тях с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници; чрез поименно гласуване
15.прави предложения за административно- териториални промени, засягащи територията и границите на Общината с мнозинство най- малко от 7 общински съветници;
16. приема решения за именуване и преименуване на улици,площади,паркове,инженерни съоръжения,вилни зони,курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
17.обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
18.приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство най- малко от 7 общински съветници;
19.одобрява символ и печат на Общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
20. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
21.взема решения за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на Общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от 3 месеца с мнозинство най- малко от 7 общински съветници;
22.взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник при трайна невъзможност или системно неизпълнение за повече от 6 месеца с мнозинство 2/3 от общия брой общински съветници ;отменена с решение №22 от Протокол №3 на ОбС Борован
23./1/.взема решения за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на Общината и кметовете на кметства при трайна невъзможност или при системно неизпълнение на функциите си за повече от 6 месеца с мнозинство от 2/3 от общия брой общински съветници. -отменена с решение №22 от Протокол №3 на ОбС Борован

/2/.Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство от 2/3 от общия брой общински съветници;
/3/. В случаите по ал./2/ Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство от 2/3 от общия брой общински съветници.
/4/.Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение които не са от изключителната компетентност на други органи.
/5/.В изпълнение на своите правомощия Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение .
/6/.По въпроси, неуредени в този правилник, Общинският съвет приема отделни решения .
/7/.Територията на Общината включва следните кметства: Борован,Малорад,Добролево,Нивянин и Сираково.
24.пълномощията на Общинските съветници , кмета на общината и кметовете на кметства се прекратяват предсрочно при условията и реда на ЗМСМА

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.6. Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от Областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.
Чл.7./1/ Първото заседание на Общинският съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на Общинския съвет.
/2/.Общинските съветници, кмета на Общината, кметовете на кметства полагат предвидената в чл.32,ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвен лист.
/3/. Клетвения лист на всеки общински съветник, кмет на Община и кмет на кметство се съхранява в архива на Общинския съвет.
Чл.8. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на Общинския съвет.
Чл.9. На първото си заседание Общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на Общинския съвет.
Чл.10. /1/.За произвеждането на тайно гласуване по чл.9 се избира комисия от 3 /трима/ общински съветници.
/2/. От състава на комисията се избира председател , който ръководи процедурата на гласуването.
Чл.11. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в Общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.
Чл.12. /1/. Изборът на председател се извършва с бяла бюлетина, на която са написани имената на издигнатите кандидати.Пред имената на кандидатите има квадратче. Всеки съветник поставя знак в квадратчето пред името на предпочитания от него кандидат, поставя бюлетината в плик и пуска плика в изборната урна. След гласуването всеки общински съветник се подписва в предварително подготвен списък.
/2/. Празните пликове се считат за недействителни гласове.
/3/.За избран се счита кандидатът получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници.
/4/.Комисията по избора съставя протокол в който
отразява резултатите от проведеното тайно гласуване. Протоколът се подписва от всички членове на комисията.
/5/. Председателят на комисията по избора обявява резултата от проведеното гласуване.
/6/.Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът са повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати получили най- много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда в 14- дневен срок, но не по-късно от следващото заседание.
Чл.13./1/. Пълномощията на председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
1.подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от 3 месеца.
3.Влизане в сила на акт,с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
/2/.В случаите по ал.1,т.1. прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува.
/3/.В случаите по ал.1,т.2., Общинският съвет създава временна комисия за проучване на обстоятелствата , която в 7-дневен срок изготвя доклад.
/4/.Докладът по ал.3 се разглежда на първото заседание след внасянето му. Ако заключението в доклада е за прекратяване на пълномощията му, същото се поставя на тайно гласуване по реда на чл.21 ал.1 от ЗМСМА.Ако заключението в доклада е, че няма основание за искането по т.2,ал.1 процедурата се прекратява без гласуване .
/5/.Нов избор за председател на Общинския съвет се провежда в 14-дневен срок от прекратяване на пълномощията, но не по-късно от следващото редовно заседание на съвета.
/6/. В случаите на предходните алинеи се прилагат разпоредбите на чл.24,ал.4 от ЗМСМА.
Чл.14. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от съветник избран от Общинския съвет, който ръководи само настоящото заседание.

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.15. /1/. Председателят на Общинския съвет:
1. свиква и ръководи заседанията на съвета,ръководи подготовката им ;
2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;
3.провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници с представители на политически партии, обществени организации и граждани;
4. подпомага съветниците в тяхната дейност ;
5. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Общинския съвет актове;
7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
8. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на Общинския съвет;
9. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на Общинския съвет;
10. определя местата в заседателната зала за общинските съветници,участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите ;
11. следи за довеждане до знанието на гражданите на Общината за всички актове приети от Общинския съвет;
12. нарежда нормативните актове приети от Общинския съвет да бъдат доведени до знанието на гражданите на Общината чрез публикуване в официалната Интернет- страница на Общината.
13. организира по график с участието на общинските съветници прием на граждани по населени места;
14.следи за спазване на този правилник;
15. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, Общинския съвет и този правилник.
/2/.При участие на председателя на Общинския съвет в разисквания по даден проект за решения, заседанието се ръководи от председател на групата съветници до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането .
/3/. Председателят на Общинския съвет, за времето на отсъствието си предлага да го замесва съветник избран от Общинския съвет.
/4/. Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до 4- степен, вкл. и по сватство до 2-ра степен. В този случай заседанието се ръководи от общински съветник.
Чл.16. Председателят на Общинския съвет получава възнаграждение, което се определя от Общинския съвет, а необходимите средства се осигуряват от Общинския бюджет в рамките на бюджета предвиден за общинския съвет.
1.общественото осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване.
2.отпуски и обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда
Чл.17. Председателя на Общински съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглеждат в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред,определен в правилника
Чл.18. Председателският съвет подпомага дейността на председателя на Общинския съвет, като:
1. разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно приетия план за работа на Общинския съвет ;
2. провежда политически консултации във връзка с дейността на Общинския съвет ;
3. предлага състав на делегации за международни контакти;
4.разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на Общината.
Чл.19. Председателският съвет се формира от :
1.председателя на общинския съвет;
2. ръководителите на групи общински съветници.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.20.Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32,ал.1 от ЗМСМА;
Чл.21./1/.Общинският съветник има право:
1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвета, разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решение;
3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвет;
4. да отправя питания към кмета на които се отговаря писмено и устно на следващото заседание на Общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;
5. да получава от държавни органи, службите на Общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация ,свързана с дейността му на съветник , освен когато те съставляват класифицирана информация представляваща държавна или служебна тайна;
6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задължението си на съветник;
7. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и комисиите, в които е избран;
8. да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета.
/2/.Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от Общинския бюджет в рамките на бюджета предвиден за Общинския съвет.
Чл.22. Общинският съветник е длъжен:
1. да присъства на заседанията на Общинският съвет и на неговите комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
2. да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет;
3. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до месното самоуправление;
4. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
` 5. да спазва установения ред по време на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии;
Чл.23./1/. Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1.при поставяне под запрещение ;
2. когато съветника е осъден с влязла в сила
присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3. при подаване на оставка чрез председателя на Общински съвет до ОИК;
4. при избирането му за народен представител, министър,областен управител или кмет, при назначаването му за заместник министър, заместник областен управител, заместник кмет или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5.Когато, без да е уведомил писмено председателя на общински съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини-служебна ангажираност,отсъствие от страната,заболяване и др.не участва в три поредни или в общо пет заседания на общински съвет през годината ;
6.при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;
7. при извършване на административно –териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
8. при извършване на административно- териториални промени водещи да закриване на Общината ;
9.При избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет,съвет на директорите,контрольор,управител,прокурист, търговски пълномощник,съдник или ликвидатор на търговски дружества с общински участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава- членка на Европейския съюз;
10.При влизане в сила на акт,с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
11.при установяване на неизбираемост;
12.при смърт
/2/.Ако общински съветник не участва в три поредни заседания на Общинския съвет или в общо пет заседания през годината без уважителни причини, по предложение на председателя, Общинския съвет приема решение за прекратяване пълномощията на съветника, с мнозинство повече от 2/3 от общия брой на съветниците-. отменена с решение №22 от Протокол №3 на ОбС Борован

/3/. Решението по ал.2 може да се обжалва пред окръжния съд в 14- дневен срок.- отменена с решение №22 от Протокол №3 на ОбС Борован

Чл.24. По решение на общото събрание на населението могат да бъдат избирани кметски съветници за подпомагане кмета на кметството при изпълнение на функциите му. Отменена с Решение №22 на ОбС Борован
Чл.25. /1/. Общото събрание на населението се свиква от кмета на кметството и се провежда по реда на Закона за допитване до народа.
/2/ решението на общото събрание се обявява от кмета на кметството.-Отменено с Решение №22 на ОбС Борован

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.26./1/.Общинският съветник по време на заседание няма право:
1. да прекъсва изказващия се;
2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи жестове или заплахи;
3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите ;
4. на непристойно поведение или постъпки, които нарушават реда на заседанието.
Чл.27./1/ Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на Общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до 4 степен включително и по сватство до 2 степен включително, както и по въпроси отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен материален или не материален интерес.
/2/. Ако са на лице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.
/3/. Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.
/4/. При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси Общинският съвет може да отложи вземането на решение, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.
Чл.28./1/.Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред Общинския съвет и неговите комисии, освен ако тава не е в обществен интерес.
/2/. Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.
Чл.29. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини други му имотна вреда.
Чл.30. Общинския съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.
Чл.31.Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността .
Чл.32.Председателят на Общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:
1.напомняне;
2.забележка;
3.порицание;
4.отнемане на думата ;
5.отстраняване от заседание;
Тези наказания се прилагат последователно.
Чл.33.Председателят на Общинският съвет отнема думата на общински съветник, които:
1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.32т.1-3 от Правилника дисциплинарни мерки;
2. след изтичане на времето за изказване продължава изказването си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.
Чл.34. Председателят на Общинският съвет може де отстрани от едно заседание общински съветник, който:
1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседанието.
Чл.35./1/. Отстраненият от заседание общински съветник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен .
/2/ Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка „отстраняване от заседание” пред председателя на Общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.36./1/. Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа.Всеки общински съветник може да участва само в една група.
/2/. Всяка група се състои от най малко 3 /три/ общински съветници.
/3/. Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване .
Чл.37. Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.
Чл.38./1/. Всяка група общински съветници представя на председателя на Общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете подписани от всички общински съветници от състава на групата.
/2/. Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на Общинския съвет.
/3/. Председателят на общинският съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета.Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.
Чл.39./1/. Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.
/2/. Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на Общинския съвет.

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.40. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии .Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.
Чл.41./1/.Постоянните комисии на Общинския съвет са :
1. Комисия по бюджета и финансите, развитие на местното самоуправление и законност .
2. Комисия по регионалното развитие, устройство на територията, околна среда, пътна и селищна мрежа,инфраструктура и безопасност на движението .
3. Комисия по образование, здравеопазване, култура, социална политика, спорт и туризъм .
/2/. Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.
Чл.42./1/. Постоянните комисии имат за задача:
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложение за решаване на проблемите;
2. да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.
/2/. Постоянните комисии разглеждат проектите за решение и други актове разпределени им от председателя на Общинския съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.
Чл.43./1/.Всеки Общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от две .
/2/. Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник .

Чл.44./1/. Председател на постоянната комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяване на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.
/2/. Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на Общинският съвет по предложение на 1/3 от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения.
Чл.45. Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.
Чл.46./1/ Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най- малко на 1/3 от членовете или от председателя на Общинския съвет.
/2/. Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете и за насроченото заседание, но не по-късно от два дни преди деня на провеждане на заседанието .
Чл.47..Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.
Чл.48./1/. Предложения и проекти за решения от Общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на Общината.
/2/. Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметове на кметства , по въпроси касаещи само тяхното кметство, които са от компетентността на Общинският съвет за решаване .
/3/. При обсъждане на предложения и проекти за решение или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия., вносителят или негов представител присъства на заседанието.
/4/. Ако докладната записка включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.
Чл.49./1/. Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кмета на Общината, кметовете на кметства и експерти от Общината могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.
/2/. Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност.
/3/.Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
Чл.50./1/. За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища .
/2/. Протоколът се подписва от председателя и членовете на комисията.
Чл.51./1/. Комисиите могат да провеждат съвместни заседания , когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси.Тези заседания се ръководят по споразумения от един от председателите на комисия.
/2/. При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище , което представя на председателя на Общинския съвет.
Чл.52.Становище на постоянна комисия се докладва на заседание на Общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.
Чл.53./1/. Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
/2/. Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.
/3/. Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.
Чл.54.При необходимост, в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица, като експерти и консултанти.

ПЛАНИРАНЕ,ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.55./1/.Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след консултации с групите общински съветници, приема стратегия и програма с приоритетите на Общината за срока на мандата си .
/2/. Общинският съвет планира заседанията си в съответствие с приетите приоритети, като определя темите на заседанието.
/3/.Плановете се оповестяват, като се поставят на предварително определеното за това място в Общината.
Чл.56.Заседания на Общинския съвет се провеждат най- малко 6 пъти в годината.
Чл.57./1/. Председателят на Общинския съвет определя дата на заседанието на Общинския съвет и уведомява съветниците чрез звеното по чл.29а ,ал.2 от ЗМСМА в седемдневен срок.
/2/. Най- малко три дни преди заседанието председателят на Общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в Общината.
Чл.58. /1/. В изпълнение на приетите планове председателя на Общинския съвет, подпомаган от председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко 6 дни преди дата на заседанието.
/2/. В дневния ред на заседанието могат да
бъдат включени само материали по които са приети становища на комисиите на Общинския съвет.
/3/. При определяне на дневния ред за всяко заседание на Общинския съвет председателят на съвета включва отделна точка „изказвания, питания,становища и предложения на граждани”.
Чл.59./1/. Кметът на Общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред не по късно от 24 часа преди заседанието
/2/. Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:
1. Настъпването на непредвидими обстоятелства- природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решения;
2.спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.
/3/. Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на Общинския съвет .
Чл.60. /1/. Председателят на Общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието.
Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседание на Общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА в седем дневен срок преди неговото провеждане .
/2/. По изключение материалите за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.
/3/. В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 ат ЗМСМА.
Чл. 61./1/.Заседанията на Общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на Общинския съвет .
/2/. При отсъствие на председателя на Общинския съвет заседанията се ръководят от общински съветник избран от Общинския съвет.
Чл.62./1/. Председателят на Общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.
/2/. Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието , след всяка почивка или прекъсване на заседанието
/3/. Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя .
Чл.63./1/. В началото на заседанието се гласува дневния ред
/2/. Предложение за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието.
/3/. По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.
Чл.64./1/.Заседанията на Общинския съвет са открити.
/2/. По изключение Общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.
/3/. Предложение за закрито заседание могат да правят не по малко от 1/3 от общинските съветници.
/4/. Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.
/5/.Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.
Чл.65./1/. Гражданите имат право до присъстват на заседанията на Общинския съвет.
/2/. Председателят на Общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.
/3/. Гражданите , представителите на неправителствни организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.
/4/. Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправя обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието .
Чл.66./1/. Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.
/2/. Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.
/3/. Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.
/4/. Председателя дава думата на председателите на групите общински съветници, а при тяхно отсъствие на определен от тях съветник, когато я поискат в рамките на дискусиите по въпросите на дневния ред.
/5/. Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на групите общински съветници, ако я поискат, извън въпросите на дневния ред.Изказванията са до 3 минути. Такова право имат и съветниците, които не членуват в група.
Чл.67./1/. По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
/2/. Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за :
1. прекратяване на заседанието ;
2. отлагане на заседанието ;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването;
/3/. Процедурните въпроси