Проект „Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси» и Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договор BG05M9OP001-2.018-0042-C01

Обявление за Социален консултант и Психолог 

Обявление за "Личен асистент" и "Домашен помощник" 

Заявление за кандидатстване" ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”  

Заявление за канидатстване "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”  

Заявление за ползване на  услуга „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”  

Заявление за ползване на  услуга „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”   

Анкетна карта