Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост

О Б Щ И Н А Б О Р О В А Н
З А П О В Е Д
№ 487 / 28.12.2012 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 40, ал.1 и чл. 85 ал.1 и 2 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, Решение № 16 Протокол № 3 от 27.12.2011 год. и Решение № 43 Протокол № 6 от 23.02.2012 год. на Общински съвет Борован.

НАРЕЖДАМ:

І. Откривам публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост при следните условия:
І. 1. Наименование на движимите вещи, обект на търга:
1.1 Лек автомобил – Марка „Мерцедес С180” с рег. № ВР 3637 АР. Начална тръжна цена 4200.00 лв. Стъпка на наддаване – 100.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 420.00 лв.
1.2 Лек автомобил – Марка „Ситроен ZХ” с рег. № ВР 6086ВА . Начална тръжна цена 1250 лв. Стъпка на наддаване – 100.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 125.00 лв.
1.3 Автобус Марка „Ивеко” с рег. № ВР 6066 АТ .Начална тръжна цена 14500.00 лв. Стъпка на наддаване – 500.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 1450.00 лв.
2. Краен срок за внасяне на депозита - 29.01.2013 г., 16:00 часа в касата на Общината .
3. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината до - 29.01.2013 г., 16:00 часа часа. Цена 50 лева.
4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 29.01.2013 г., 16:00 часа в деловодството на Общината.
5. Срок за извършване на оглед на обекта - 29.01.2013 г., 17:00.
6. Място, ден и час на провеждане на търга: 30.01.2013 г. (сряда ) от 11:00 часа в сградата на Общината.
7. Следващ търг след 30 дни.

ІІ. Тръжната документация е утвърдена със Заповед № 96/ 26.03.2012 г.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите и служителите за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Зам.кмета на Общината – Веромир Спасов.


КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН:
/инж. Десислава Тодорова/