Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени недвижими имоти, частна общинска собственост, намиращи се в с. Добролево

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА БОРОВАН

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 41, ал.1 и чл.85 ал.1 и 2 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, Решение № 260, Протокол № 20 от 30.09.2009 г. и Решение № 56, Протокол № 7 от 20.03.2012 г.на Общински съвет Борован

НАРЕЖДАМ:

І. Откривам публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени недвижими имоти, частна общинска собственост, намиращи се в с. Добролево, Община Борован, Област Враца при следните условия:
1 1. Наименование на обектите на търга:
• Самостоятелен обект – Масивна сграда, метален цех със застроена площ от 132.14 кв. м. , ведно с отстъпено право на строеж, с начална тръжна цена 9 995,60 лв., разположен в имот № 022015 по плана за земеразделяне на с. Добролево, Община Борован, Област Враца. Стъпка на наддаване – 500.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 999.56 лева.
• Самостоятелен обект – Масивна сграда за казан и разплодници, със застроена площ от 73.81 кв., ведно с отстъпено право на строеж, с начална тръжна цена 6 844.40 лв., разположен в имот № 022015 по плана за земеразделяне на с. Добролево, Община Борован, Област Враца. Стъпка на наддаване – 500.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 684.44 лева.
2. Краен срок за внасяне на депозита - 20.05.2013 г., 16:00 часа в касата на Общината или по банкова сметка на Община Борован.
3. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината до 20.05.2013 г., 16:00 часа. Цена 150 лева.
4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 20.05.2013 г., 16:00 часа в деловодството на Общината.
5. Срок за извършване на оглед на обекта - 20.05.2013 г., 16:00 часа.
6. Място, ден и час на провеждане на търга: 21.05.2013. ( вторник ) от 14:00 часа в сградата на Общината.
7. Повторен търг след 30 дни и така до продажбата на обекта.

ІІ. Тръжната документация е утвърдена със Заповед № 108/ 30.03.2012 г.